Terms of service

Co powinieneś wiedzieć zanim założysz zrzutkę - czyli regulamin po ludzku:
 1. Opłaty - patrz Za darmo.
 2. Zrzutki prywatne, tzn. takie do których zaproszeni będą tylko Twoi znajomi oraz promowane tzn. takie, które będą widoczne publicznie.

  Musisz wiedzieć, że nie możesz w treści zrzutki zawierać standardowo zabronionych treści takich jak wzywanie do nienawiści, czy organizować zrzutek na cele sprzeczne z prawem. Aby uniknąć nieporozumień musisz także określić świadczenie wzajemne jakie wystąpi między Tobą, a osobami które wpłacą Ci pieniądze. Jeśli brak jest świadczenia wzajemnego, a przekazywane przez wpłacających na Twoją rzecz środki stanowią darowiznę i suma wpłat od jednej osoby przekroczyła kwotę zwolnioną z podatku od darowizn pamiętaj aby dokonać stosowanego zgłoszenia i rozliczenia z urzędem skarbowym – więcej szczegółów: ustawa, rozporządzenie.

  Jeśli Twoja zrzutka ma na celu sprzedaż towarów lub usług musisz pamiętać o stosownych rozliczeniach z urzędem skarbowym i wystawieniu rachunków wpłacającym.

Powyższe informacje mają charakter informacji wstępnej i nie zastępują zapoznania się z pełną treścią regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Zrzutka.pl jest platformą umożliwiającą Użytkownikom prowadzenie kampanii prezentujących projekty biznesowe, kulturalne, naukowe, społeczne, sprzedażowe oraz prywatne celem pozyskania środków na ich realizację.
  2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Operatora. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora, a także warunki świadczenia przez Operatora usług płatniczych.
  3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu wraz z załącznikami i ich akceptacja. Użytkownik zaznaczając podczas rejestracji w Serwisie opcję „Akceptuję regulamin” oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz, że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  4. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowi podstawę zawierania umów za pośrednictwem Serwisu.
  5. Operator jest pośrednikiem, który umożliwia zawieranie umów pomiędzy Wspierającym i Organizatorem. Zależnie od sytuacji jest to zawarcie pomiędzy Wspierającym a Organizatorem umowy sprzedaży albo umowy darowizny (zależnie od tego czy zorganizowana Zrzutka ma charakter sprzedażowy czy dotacyjny).
  6. Rezydenci innych państw niż Polska powinni stosować się do przepisów wynikających z ustawodawstwa w kraju ich pochodzenia - przed założeniem zbiórki powinni m. in. sprawdzić, czy crowdfunding jest legalny w kraju z którego zamierzają założyć konto oraz powinni dokonać wszelkich rozliczeń (w tym z właściwym urzędem skarbowym) zgodnie z właściwymi, lokalnymi przepisami.
  7. Dla wszystkich wartości podanych w PLN (w tym np. dla progów weryfikacyjnych) należy przyjąć uproszczony przelicznik 4 PLN = 1 EUR.
  8. Jeśli nie pochodzisz z jednego z obsługiwanych krajów, nie twórz kampanii. Zamiast tego będziesz musiał poprosić kogoś w jednym z tych krajów o zebranie pieniędzy. Jeśli Organizator utworzy kampanię w nieobsługiwanym kraju lub terytorium, prawdopodobnie wszystkie zebrane pieniądze zostaną zwrócone, a jego konto zostanie usunięte.
  9. Operator zastrzega, że niektóre usługi (np. Zrzutki Cykliczne, Patronat) mogą być niedostępne w krajach innych niż Polska.
  10. Dla Organizatorów zagranicznych, właściwym odpowiednikiem domeny zrzutka.pl, jest adres tossacoin.com - w ich wypadku wszystkie zapisy regulaminu dotyczące domeny zrzutka.pl, automatycznie dotyczą domeny tossacoin.com. 
 2. DEFINICJE
  1. Aplikacja Mobilna oznacza aplikację na urządzenia przenośne, za pośrednictwem której można korzystać z Serwisu.
  2. Beneficjent - osoba fizyczna lub prawna, inna niż sam Organizator, na której rzecz Organizator zbiera środki z przeznaczeniem na cel określony w opisie zrzutki.
  3. Dzień Roboczy oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
  4. GIIF oznacza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  5. Hasło oznacza unikalny ciąg co najmniej 8 znaków, w tym min. jednej dużej litery i jednej cyfry lub znaku specjalnego, wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, które umożliwia i zabezpiecza dostęp do Konta Użytkownika.
  6. Klient oznacza Użytkowników, którzy korzystają z usług płatniczych oferowanych przez Operatora.
  7. Kod PIN oznacza kod wymagany w celu korzystania z Aplikacji Mobilnej.
  8. Kod Uwierzytelniający oznacza jednorazowy kod uwierzytelniający służący do autoryzacji Transakcji Płatniczej.
  9. Konto Użytkownika oznacza konto w Serwisie udostępnione indywidualnie Użytkownikowi, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu procesu pełnej rejestracji w Serwisie. Konto Użytkownika utworzone zostaje w oparciu o Login i zabezpieczone jest Hasłem.
  10. Login oznacza adres e-mail Użytkownika wskazany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie, który stanowi identyfikator Użytkownika w Serwisie.
  11. Operator lub Spółka oznacza Zrzutka.pl sp. z o. o. z siedzibą przy al. Karkonoskiej 59, 53-015 Wrocław, NIP 8992796896, REGON 365261657, KRS 0000634168.
  12. Organizator oznacza Użytkownika, który prezentuje Projekt w celu pozyskania środków finansowych na jego realizację.
  13. Patron oznacza podmiot, na którego rzecz Organizator przeprowadza Zrzutkę zorganizowaną zgodnie z rozdz. VI pkt. 23 Regulaminu, zweryfikowany przez Operatora i znajdujący się na liście Patronów dostępnej pod adresem https://zrzutka.pl/katalog-patronow. 
  14. Projekt oznacza każdy przejaw działalności biznesowej, kulturalnej, naukowej lub społecznej, a także prywatnej i sprzedażowej, na którego realizację Organizator gromadzi środki finansowe za pomocą Serwisu.
  15. Prowadzenie rachunku płatniczego oznacza usługę polegającą na prowadzeniu rachunku płatniczego, umożliwiającą przechowywanie środków pieniężnych oraz wykonywanie Transakcji Płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego.
  16. Rachunek oznacza rachunek płatniczy w rozumieniu UUP.
  17. Rachunek Bankowy Organizatora oznacza Rachunek Organizatora prowadzony przez bank lub Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową („SKOK”) z siedzibą w Polsce i przypisany do Konta Użytkownika w wyniku procesu weryfikacji. Dla Organizatorów pochodzących z krajów innych niż Polska jako Rachunek Bankowy Organizatora rozumie się rachunek prowadzony dla  karty płatniczej, na którą Organizator przyjmuje wypłaty ze swojego Konta Użytkownika lub rachunek bankowy podany jako właściwy do realizacji wypłaty.
  18. Rachunek Bankowy Patrona oznacza Rachunek Patrona prowadzony przez bank z siedzibą w Polsce i przypisany do Konta Użytkownika w wyniku procesu weryfikacji.
  19. Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
  20. Serwis oznacza serwis internetowy prowadzony pod domeną www.zrzutka.pl, oraz wszelkich subdomenach, w ramach którego Operator świadczy drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na udostępnieniu przestrzeni do tworzenia Zrzutek przez Użytkowników oraz pośredniczeniu w przekazywaniu środków finansowych między Użytkownikami.
  21. Składka oznacza środki pieniężne pozyskane przez Organizatora od Wspierających na zrealizowanie Projektu.
  22. Stosunki Gospodarcze oznaczają stosunki Spółki z Organizatorem związane z działalnością zawodową Spółki, które w chwili ich nawiązywania wykazują cechę trwałości.
  23. Tabela Opłat i Prowizji oznacza zestawienie dotyczące opłat pobieranych przez Operatora z tytułu wykonywanych na rzecz Użytkownika usług, w tym usług płatniczych, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  24. Transakcja Płatnicza oznacza transakcję płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt. 29 UUP zainicjowaną przez Użytkownika w Serwisie.
  25. Usługi oznacza usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu polegające na udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do organizowania Zrzutek oraz przekazywaniu środków finansowych między Użytkownikami.
  26. Umowa oznacza umowę zawieraną pomiędzy Wspierającym a Organizatorem.
  27. Umowa Ramowa oznacza umowę ramową w rozumieniu UUP zawartą pomiędzy Spółką a Klientem.
  28. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oznacza ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971, z późn. zm.).
  29. UUP oznacza ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2020 poz. 794).
  30. Użytkownik oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu. Za Użytkownika uważana jest również osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, która ukończyła 13 lat i przesłała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu.
  31. Wirtualny Rachunek Organizatora wirtualne saldo generowane dla każdej prowadzonej Zrzutki, umożliwiające zlecanie transakcji płatniczych.
  32. Wspierający oznacza Użytkownika, który dokonuje środkami pieniężnymi Składki na rzecz określonego Projektu w ramach Zrzutki.
  33. Zlecenie Płatnicze oznacza oświadczenie Użytkownika zawierające dyspozycję wykonania przez Spółkę Transakcji Płatniczej.
  34. Zrzutka oznacza gromadzenie środków finansowych przez Organizatora w ramach Serwisu w celu zrealizowania Projektu.
  35. Zrzutka Prywatna oznacza Zrzutkę dostępną dla wybranych i indywidualnie oznaczonych przez Organizatora Użytkowników;
  36. Zrzutka Promowana (dawniej Publiczna) oznacza Zrzutkę dostępną dla wszystkich Użytkowników.
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Korzystanie z Serwisu uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. W celu prawidłowego korzystania z Usług, Użytkownik powinien zapewnić:

   • urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
   • połączenie z globalną siecią Internet,
   • zaktualizowaną przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL.
  2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej wymaga zainstalowania aplikacji, którą można pobrać ze sklepu Google Play oraz AppStore. W celu prawidłowego korzystania z Usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, Użytkownik powinien zapewnić:

   • urządzenie mobilne z zainstalowaną aktualną wersją systemu operacyjnego Android lub iOS pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet;
   • połączenie z globalną siecią Internet.
  3. Pełne wykorzystanie wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu może wymagać zainstalowania oprogramowania takiego jak Java lub Java Script, a także zaakceptowania w ustawieniach przeglądarki plików cookies oraz posiadania adresu e-mail i telefonu komórkowego.
 4. REJESTRACJA
  1. Aby uzyskać status Użytkownika należy dokonać rejestracji w Serwisie poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
  2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  3. W celu zorganizowania Zrzutki wymagana jest pełna rejestracja.
  4. Pełna rejestracja wymaga wybrania Loginu (e-mail) i Hasła. Na podany adres e-mail będą przesyłane Kody Uwierzytelniające (później w ustawieniach Konta Użytkownika Użytkownik może zmienić preferencje w ten sposób, aby otrzymywać Kody Uwierzytelniające za pośrednictwem wiadomości sms na wskazany numer telefonu). W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu Użytkownik może być zobowiązany do podania innych, dodatkowych danych oraz informacji, na zasadach określonych w innych postanowieniach Regulaminu.
  5. Zabronione jest wybranie jako Loginu nazwy mającej charakter obraźliwy, wulgarny, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub w jakikolwiek sposób naruszającej prawa osób trzecich lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  6. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący Konto Użytkownika. Użycie linka aktywacyjnego jest niezbędnym elementem procesu pełnej rejestracji. Po jego użyciu rejestracja Użytkownika i generowanie danych uwierzytelniających dobiega końca.
  7. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  8. Po poprawnym wprowadzeniu Loginu oraz Hasła Użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego Konta Użytkownika.
  9. Podanie nieprawdziwych danych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.
  10. Podane przez Użytkowników w Serwisie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną tutaj https://zrzutka.pl/prywatnosc/.
  11. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta Użytkownika przez jednego Użytkownika, a także wspólne posiadanie jednego Konta Użytkownika przez więcej niż jedną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Operator uprawniony jest do odmowy zarejestrowania drugiego Konta tego samego Użytkownika oraz do usunięcia takiego Konta. Jeden rachunek bankowy może zostać wykorzystany do wysłania przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 1 Regulaminu, tylko dla jednego Konta Użytkownika. Jeśli przelew weryfikacyjny zostanie wykonany w celu utworzenia drugiego Konta Użytkownika dla tego samego Użytkownika to wpłacona celem weryfikacji złotówka zostanie przypisana do dotychczasowego (pierwszego) Konta Użytkownika, a każde nowoutworzone (drugie i kolejne) Konto Użytkownika zostanie usunięte.
  12. Na zasadzie wyjątku od pkt 11, dopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika osobnego Konta Użytkownika jako konta prywatnego i Konta Użytkownika dla prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej.  W celu założenia Konta Użytkownika dla działalności gospodarczej wymagane jest podanie przez Użytkownika  innego adresu e-mail, niż używany dla konta prywatnego. Przelew weryfikacyjny o którym mowa w rozdziale  XIII pkt 1 Regulaminu dla Konta Użytkownika dotyczącego jednoosobowej działalności gospodarczej, musi zostać wykonany z rachunku bankowego prowadzonego dla tej działalności i jednocześnie innego, niż użyty do zweryfikowania konta prywatnego. Jeśli dane konta bankowego prowadzonego dla jednoosobowej działalności gospodarczej Organizatora nie zawierają odrębnej nazwy firmy (nazwa firmy składa się wyłącznie z imienia i nazwiska właściciela konta prywatnego), konieczne jest przejście również drugiego kroku weryfikacji (przesłanie dokumentu tożsamości oraz dokumentów firmowych) w celu aktywacji Konta Użytkownika dla działalności gospodarczej. Weryfikacja konta dla działalności gospodarczej i konta prywatnego następować będzie odrębnie, co może skutkować m.in. koniecznością ponownego wysłania dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika.
  13. Na zasadzie wyjątku od pkt 11, mając na uwadze szczególną strukturę organizacyjną Polskiego Czerwonego Krzyża, funkcjonującą z mocy ustawy, poszczególne jednostki terenowe Polskiego Czerwonego Krzyża mogą zakładać osobne konta użytkownika, pomimo nieposiadania przez nich odrębnej osobowości prawnej.
  14. Użytkownik może wyrazić zgodę na wyświetlanie jego Konta Użytkownika w wynikach wyszukiwania (według imienia i nazwiska lub nazwy firmy/fundacji/innej nazwy) w wyszukiwarkach internetowych. Użytkownik może w każdym czasie zmienić zakres widocznych informacji logując się w Serwisie i wchodząc w „moje konto” -> „edycja danych” -> „ustawienia”.
 5. USŁUGI ŚWIADCZONE W SERWISIE
  1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych treścią niniejszego Regulaminu zostaje zawarta między Użytkownikiem a Operatorem po skutecznym zakończeniu rejestracji.
  2. W ramach działalności Serwisu Operator, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zapewnia przestrzeń do przeprowadzania Zrzutek oraz do komunikacji między Użytkownikami, w szczególności umożliwia:

   • organizowanie Zrzutek Prywatnych,
   • organizowanie Zrzutek Promowanych (dawniej Publicznych),
   • przesyłanie wiadomości,
   • zadawanie pytań Organizatorom,
   • komentowanie Zrzutek,
   • składanie Zleceń Płatniczych, których dotyczy Załącznik nr. 3 do regulaminu (Umowa Ramowa).
 6. ORGANIZACJA I WSPIERANIE ZRZUTEK
  1. W ramach Serwisu Operator tworzy i udostępnia dla Użytkowników przestrzeń na pozyskiwanie Składek na realizację Projektów. Składki na Projekty wpłacane przez Wspierających gromadzone są na Wirtualnym Rachunku Organizatora do czasu ich wypłacenia przez Organizatora.
  2. Cel Zrzutki nie może być sprzeczny z prawem.
  3. Organizator wystawia w Serwisie swoją Zrzutkę wskazując kwotę środków finansowych potrzebnych na realizację Projektu oraz okres, w którym chciałby zebrać te środki. Minimalna kwota Składki wynosi 1 PLN.
  4. Organizator Zrzutki może samodzielnie określić kwotowo poziomy Składek Zrzutki.
  5. Składki wpłacane przez Wspierających gromadzone są na Wirtualnym Rachunku Organizatora od dnia wystawienia Zrzutki w Serwisie do ostatniego dnia okresu wskazanego przez Organizatora. Operator dokłada najwyższych starań, aby stan zgromadzonych Składek widoczny w opisie Zrzutki był aktualizowany w czasie rzeczywistym.
  6. W przypadku zebrania całej kwoty środków finansowych przed terminem określonym przez Organizatora w opisie Zrzutki gromadzenie Składek może zostać przedłużone do dnia upływu tego terminu lub ponad ten termin.
  7. Organizator musi podać cel Zrzutki oraz opis Zrzutki (tak by każdy Wspierający wiedział jaki Projekt zostanie zrealizowany ze środków uzbieranych na Zrzutce i na co zostanie przeznaczona całość zebranych środków). Niedozwolone jest pozostawienie nieuzupełnionego pola opisu i celu oraz uzupełnienie ich w sposób niezrozumiały (pozostawiający wątpliwości co do Projektu jaki ma zostać zrealizowany z kwoty uzbieranej na Zrzutce). Operator blokuje takie Zrzutki do czasu uzupełnienia pola opisu i celu Zrzutki. Opis, aktualności, oraz wszystkie inne elementy zamieszczone na stronie danej Zrzutki (np. fotografie dokumentów, informacje przedstawiane w filmach, do których link zawarto w Opisie Zrzutki) muszą być w całości zgodne z prawdą, zarówno co do celu Zrzutki, jak i innych okoliczności w nich opisanych i nadawać się do weryfikacji - nie powinny one zawierać informacji niesprawdzonych, ani opinii Organizatora przedstawianych jako fakty. Niedozwolone jest zamieszczanie w opisie i aktualnościach Zrzutki wulgaryzmów lub zwrotów obraźliwych. Niedozwolone jest również nakłanianie lub instruowanie Wspierających w opisie oraz aktualnościach Zrzutki (w tym w opisie oferowanych Wspierającym nagród lub świadczeń wzajemnych) by nie przekazywali oni na rzecz Operatora dobrowolnych darowizn.
  8. W przypadku, jeżeli zakładana przez Organizatora kwota środków potrzebnych na realizację celu zrzutki jest równa lub przekracza 150.000 zł, organizator zobowiązany jest przedstawić w opisie zrzutki kosztorys, wskazujący dokładne przeznaczenie zebranych środków i uwzględniający konkretne wydatki, jakie mają zostać pokryte ze zgromadzonej kwoty, w miarę możliwości ze wskazaniem wydatków, które zostaną pokryte w pierwszej kolejności i wydatków, które zostaną dokonane w przypadku zebrania dalszych wpłat na daną Zrzutkę. Kosztorys stanowi integralną część opisu zrzutki i może podlegać weryfikacji zgodnie z rozdz. XIII Regulaminu. Wymóg zawarcia kosztorysu nie dotyczy Zrzutek organizowanych na rzecz Patrona zgodnie z rozdz. VI pkt. 23 Regulaminu. Operator, ze względów bezpieczeństwa, może jednak w danym przypadku zażądać zawarcia kosztorysu w opisie takiej Zrzutki.
  9. Od chwili otrzymania pierwszej wpłaty na daną Zrzutkę (za wyłączeniem przelewu weryfikacyjnego), zabronione jest zmienianie przez Organizatora jej celu lub opisu w sposób, który prowadziłby do istotnej modyfikacji Projektu, jaki ma zostać zrealizowany za jej pomocą, w tym do zmiany świadczeń wzajemnych, do których zobowiązuje się Organizator w przypadku zrzutki komercyjnej lub do zmiany osoby Beneficjenta albo zamierzonego sposobu wydatkowania środków na jego rzecz w przypadku Zrzutki stanowiącej darowiznę. W przypadku uzyskania przez Operatora wiedzy o dokonaniu przez Organizatora takiej zmiany, Zrzutka zostanie usunięta, a środki na niej zgromadzone i niewypłacone do tego czasu zostaną zwrócone Wspierającym. Edycja opisu zrzutki, od chwili otrzymania pierwszej wpłaty zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, dopuszczalna jest - z zastrzeżeniem zapisów rozdz. VII pkt. 4 i rozdz. VIII pkt.2 Regulaminu - jedynie w celu jego uzupełnienia, uszczegółowienia albo doprecyzowania. W przypadku chęci dokonania istotnej zmiany Projektu, jaki ma zostać zrealizowany za pośrednictwem Serwisu, Organizator powinien usunąć dotychczasową Zrzutkę z dokonaniem zwrotów na rzecz Wspierających, a następnie założyć nową. W celu przeciwdziałania zmianie przez Organizatora celu trwającej Zrzutki, Operator może blokować możliwość edycji opisu trwających zrzutek, w szczególności po ich weryfikacji na podstawie rozdz. XIII regulaminu.
  10. W drodze wyjątku od zapisów pkt. 9, w przypadku, gdy założona przez Organizatora kwota niezbędna do realizacji celu Zrzutki mającej charakter darowizny zostanie znacznie przekroczona, Operator może wyrazić zgodę na rozszerzenie przez Organizatora celu danej zrzutki. W takiej sytuacji, Organizator powinien skontaktować się z Operatorem w celu ustalenia rozszerzonego celu zrzutki. Rozszerzony cel zrzutki powinien być możliwie najbardziej zbliżony do celu pierwotnego (np. pomoc innym osobom znajdującym się w podobnym położeniu, jak Beneficjent zrzutki, wykorzystanie środków na działalność podobną do przedstawionej w opisie zrzutki lub przekazanie nadwyżki środków organizacji pożytku publicznego, która taką działalność prowadzi). W sytuacji, gdy Operator wyrazi zgodę na zaproponowany przez Organizatora rozszerzony cel zrzutki, zapisy pkt. 9 nie mają zastosowania.
  11. W przypadku, gdy Zrzutka organizowana jest na rzecz Beneficjenta, Obowiązkiem Organizatora jest uzyskanie - przed założeniem Zrzutki - zgody takiej osoby na prowadzenie na jej rzecz danej Zrzutki, oraz zgody na przetwarzanie przez Operatora jej danych osobowych, a także skanu jej dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych) lub dokumentów wykazujących umocowanie konkretnej osoby do działania w imieniu Beneficjenta, zgody osoby posiadającej takie umocowanie na prowadzenie Zrzutki na rzecz takiego Beneficjenta i skanu jej dowodu tożsamości (w przypadku Beneficjentów niebędących osobami fizycznymi) - formularze dostępne pod adresem https://zrzutka.pl/pomoc/ogolne/zgody-i-pelnomocnictwa. Operator może zażądać powyższych dokumentów w trakcie prowadzenia procedur weryfikacyjnych opisanych w rozdz. XIII regulaminu lub w dowolnym innym momencie. W przypadku braku zgody Beneficjenta na prowadzenie na jego rzecz Zrzutki lub niedostarczenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni) wyżej opisanych dokumentów, Operator może usunąć Zrzutkę za zwrotami do Wspierających.
  12. W przypadku śmierci lub utraty zdolności prawnej przez Beneficjenta oraz w przypadku niemożności zrealizowania pierwotnie ustalonego celu zrzutki (z zastrzeżeniem, że niemożność ta musi wynikać z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Organizatora - w przeciwnym razie zastosowanie znajdują zapisy punktu 9 niniejszego rozdziału), organizator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o takim fakcie. W takim przypadku zrzutka jest tymczasowo blokowana przez Operatora, a jej Organizator, może, według własnego wyboru:

   a. Wydać Operatorowi dyspozycję wykonania zwrotów środków dotychczas niewypłaconych ze Zrzutki na rzecz Wspierających (w takim przypadku, zgodnie z rozdz. XIV pkt. 4 Regulaminu, Operator nie pobiera żadnej prowizji od zwrotów);

   b. wyznaczyć nowy cel zrzutki (w szczególności cel charytatywny lub cel wsparcia rodziny zmarłego Beneficjenta). W takim wypadku Organizator powinien zmodyfikować stosownie opis założonej przez siebie Zrzutki oraz wysłać do wszystkich Wspierających jego Zrzutkę wiadomość e-mail, w której poinformuje ich o śmierci Beneficjenta lub o niemożności zrealizowania pierwotnie ustalonego celu zrzutki i o nowym przeznaczeniu środków, wskazując, iż w terminie 2 tygodni mogą zwrócić się oni bezpośrednio do Zrzutka.pl z prośbą o zwrot środków. Kopię takiej wiadomości należy wysłać na adres: . W przypadku skorzystania z takiej możliwości przez Organizatora, Zrzutka pozostaje zablokowana przez okres 2 tygodni od chwili otrzymania przez Operatora kopii wiadomości e-mail opisanej wyżej. W tym czasie, Wspierający mogą zwracać się bezpośrednio do Operatora o dokonanie na ich rzecz zwrotu wpłaconych na taką Zrzutkę środków. Po upływie tego terminu, Zrzutka jest odblokowywana, a Organizator ma możliwość wypłaty środków pozostałych na niej po dokonaniu przez Operatora ewentualnych zwrotów i wykorzystania ich na wskazany nowy cel.
  13. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania Zrzutki ze zwrotem wpłaconych Składek Wspierającym, w razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszania postanowień Regulaminu przez Organizatora, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia prawa podczas organizowania Zrzutki, z zastrzeżeniem Załącznika nr. 3 do regulaminu.
  14. W przypadku zrzutek, dla których Operator otrzyma pięć lub więcej zgłoszeń nadużyć, zostanie zastosowana automatyczna blokada wypłat i zwrotów do czasu przesłania przez organizatora dokumentów potwierdzających prawdziwość celów jego zrzutek lub do czasu przedstawienia innych okoliczności, na podstawie których zrzutka.pl, z dochowaniem należytej staranności, podejmie decyzję o odblokowaniu dalszych wypłat i zwrotów dla danego profilu.
  15. W razie zastosowania blokady Zrzutki może ona zostać przedłużona przez Organizatora o czas trwania blokady.
  16. Organizator może w każdej chwili udostępnić lub zablokować możliwość komentowania swojej Zrzutki. Zablokowanie możliwości komentowania Zrzutki powoduje jednocześnie ukrycie wszystkich dodanych komentarzy. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania komentarzy o charakterze bezprawnym lub związanych z działalnością o takim charakterze, w tym komentarzy naruszających prawa osób trzecich.
  17. Organizator ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie ewentualne obciążenia zwrotne (czyli zwłaszcza za chargebacki dla płatności kartami oraz w razie udostępnienia Organizatorowi w saldzie jego Zrzutki środków finansowych niezgodnie z Umową). Operator zastrzega sobie prawo do blokowania środków na Wirtualnym Rachunku Organizatora w celu pokrycia straty wywołanej wystąpieniem obciążenia zwrotnego. Dodatkowo Operator uprawniony jest do przekazania danych Organizatora oraz wszelkich przesłanych przez niego dokumentów związanych z prowadzeniem Zrzutki (w tym dokumentów i informacji o których mowa w rozdziale XIII Regulaminu „Wypłaty i dodatkowa weryfikacja Organizatora" oraz dokumentów potwierdzających prawdziwość celu Zrzutki jeśli takowe zostały przesłane) do PayU SA (tj. operatora płatności internetowych obsługującego Transakcje Płatnicze w Serwisie). Dane te mogą obejmować dane o Rachunku Użytkownika. Dane dotyczące zdrowia zostaną przekazane jedynie na wyraźne żądanie.
  18. Organizator upoważnia Operatora do przyjmowania w jego imieniu Składek przekazywanych przez Wspierających na rzecz Zrzutek Organizatora.
  19. Wpłatę Składki na Wirtualny Rachunek Organizatora traktuje się jako skuteczne dokonanie zapłaty Składki na rzecz Organizatora.
  20. Wpłata na Zrzutkę jest możliwa za pośrednictwem rozwiązania płatniczego zintegrowanego z Serwisem dostarczanego przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych – serwisu PayU lub poprzez wykonanie przelewu bezpośrednio na indywidualny numer rachunku wybranej Zrzutki (Wirtualny Rachunek Organizatora) za pośrednictwem innego dostawcy usług płatniczych. Nie jest możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych na Zrzutki bezpośrednio u Operatora. Usługi świadczone na rzecz Wspierających w związku z wpłatami nie wchodzą w zakres usług świadczonych przez Operatora i są realizowane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych zgodnie z zasadami określonymi przez takich dostawców. Wpłaty są przyjmowane wyłącznie w polskich złotych.
  21. Dla prawidłowej realizacji przekazania środków nie będą miały znaczenia ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w dyspozycji złożonej przez Wspierającego (inne niż numer rachunku). Dokonywany przez Wspierającego przelew Składki na Wirtualny Rachunek Operatora jest uznany za zrealizowany w momencie zaksięgowania środków na Rachunku należącym do Operatora. Operator nie odpowiada za nienależycie dokonane przelewy w przypadku zamierzonego lub niezamierzonego błędnego podania przez Wspierającego numeru rachunku bankowego. Operator podejmuje działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, w szczególności w trybie i na zasadach określonych w art. 143a-143c UUP, w tym w szczególności dokonuje pisemnych zawiadomień, o których mowa w ww. przepisach.
  22. Operator za pośrednictwem Serwisu udostępnia dane Wspierających potrzebne do realizacji Umowy, tj. np. potrzebne do wysłania przedmiotów, które Organizator sprzedał Wspierającym (adres zamieszkania, adres e-mail, imię i nazwisko, nazwę firmy, numer rachunku bankowego). Zakres tych danych zależy od rodzaju Umowy. Organizator korzystając z tych danych może skontaktować się ze Wspierającym.
  23. W przypadku Zrzutek organizowanych na rzecz Patrona wskazanego przez Organizatora, Organizator wyraża zgodę na przekazanie wszystkich Składek zebranych w takiej Zrzutce bezpośrednio na Rachunek Bankowy Patrona, bez możliwości wykonania przelewu na inny Rachunek (Zrzutka Patronowana). W przypadku, jeżeli Organizator zwleka z wypłatą środków na rzecz Patrona, Operator, na prośbę Patrona, może dokonać wypłaty z takiej zrzutki bezpośrednio na Rachunek Bankowy Patrona, bez zlecenia pochodzącego od Organizatora. Organizator nie może odwołać wybranego Patrona, a wypłata Składek z takiej Zrzutki jest możliwa tylko na Rachunek Bankowy Patrona. Ewentualne spory rozstrzygane będą we własnym zakresie między Patronami a Organizatorami. Informację, że Zrzutka jest prowadzona na rzecz Patrona, zamieszcza się na stronie takiej Zrzutki. Patrona uznaje się za beneficjenta takiej Zrzutki będącego drugą stroną stosunku prawnego darowizny ze Wspierającymi, natomiast Organizator jest jedynie podmiotem wspierającym Patrona w realizacji Zrzutki. Po założeniu Zrzutki pod patronatem wybrany Patron otrzyma maila z informacją o założonej Zrzutce i podejmie decyzję czy akceptuje jej organizowanie przez danego Organizatora.
  24. Zrzutki, których Beneficjentem jest lub zgodnie z jej Opisem ma być Patron, mogą być organizowane wyłącznie jako Zrzutka Patronowana. W przypadku organizacji Zrzutki na rzecz Patrona z pominięciem procedury opisanej w pkt. 23 powyżej, Operator może ją usunąć ze zwrotami do Wspierających, uprzednio jednak umożliwiając Organizatorowi wyrażenie zgody na zmianę jego Zrzutki na Zrzutkę Patronowaną prowadzoną na rzecz wskazywanego przez niego Patrona. Jeżeli Organizator wyrazi zgodę na takie działanie, oraz Zrzutka ta zostanie zaakceptowana przez Patrona, zostanie ona przekształcona w Zrzutkę Patronowaną.
  25. W zamian za otrzymanie Składki w określonej wysokości Organizator zobowiązuje się względem Wspierającego do ściśle określonego świadczenia wzajemnego (chyba, że Składka stanowi darowiznę), w szczególności do zrealizowania oznaczonej usługi na rzecz Wspierającego lub przeniesienia na Wspierającego własności rzeczy (sprzedaży). Przedmiot świadczenia wzajemnego i zasady jego spełnienia określa Umowa.
  26. Jeśli brak jest świadczenia wzajemnego, a przekazywane przez wpłacających na rzecz Organizatora środki stanowią darowiznę i suma wpłat od jednej osoby przekroczyła kwotę zwolnioną z podatku od darowizn Organizator musi pamiętać o tym, aby dokonać stosownego zgłoszenia i rozliczenia z urzędem skarbowym – więcej szczegółów: ustawa, rozporządzenie (dotyczy osób pochodzących z Polski, Użytkownicy z innych krajów zobowiązani są do sprawdzenia lokalnych przepisów we własnym zakresie). Jeśli zaś Zrzutka ma na celu sprzedaż towarów lub usług, Organizator musi pamiętać o stosownych rozliczeniach z urzędem skarbowym i wystawieniu rachunków Wspierającym.
  27. Zrzutka może być wyświetlana w wynikach wyszukiwania (według nazwy/celu Zrzutki) w wyszukiwarkach internetowych oraz wyszukiwarce w Serwisie. Użytkownik może określić zakres widocznych informacji logując się w Serwisie, a następnie wchodząc w edycję swojej Zrzutki i określając czy Zrzutka ma być indeksowana w wyszukiwarkach.
  28. W przypadku wybranych przez Operatora zrzutek, a w szczególności zrzutek interesujących pod względem treści lub cieszących się szczególnym zainteresowaniem użytkowników Serwisu, Operator może dokonać ich nieodpłatnej promocji połączonej z promocją samego Serwisu, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji o takich zrzutkach na swoich witrynach w sieciach społecznościowych lub wykupienie reklam, w których taka zrzutka zostałaby wskazana, a także poprzez zaprezentowanie ich w newsletterze oraz powiadomieniach push. Promocja może być powiązana również z wykorzystaniem zdjęć znajdujących się w opisie promowanej zrzutki. Organizator wyraża zgodę na takie działanie Operatora i nie będzie rościł sobie z tego tytułu żadnych praw. Ponadto dla wszystkich zrzutek, dla których Organizator w trakcie ich edycji pozostawi zaznaczoną opcję "pozwól wyszukiwarkom na indeksowanie tej zrzutki" tworzone będą za pomocą rozwiązań marketingowych udostępnianych przez firmę Facebook oraz Google tzw. dynamiczne reklamy remarketingowe (odznaczenie checkboxa "pozwól wyszukiwarkom na indeksowanie tej zrzutki" podczas edycji zrzutki spowoduje wyłączenie wspomnianych reklam remarketingowych).
  29. Organizator może wypłacić Składki zgromadzone na Wirtualnym Rachunku Organizatora do wysokości ich wartości nominalnej, z zastrzeżeniem pkt. 2 xii) załącznika nr. 3 do regulaminu (Umowa Ramowa) w każdym czasie na prowadzony w Polsce Rachunek Bankowy Organizatora przypisany do jego Konta Użytkownika na skutek wykonania przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa w rozdziale XIII pkt. 1 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie.
  30. Serwis umożliwia uruchomienie cyklicznych wpłat na Zrzutki oraz wpłat dla Operatora, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
  31. W sposób opisany w https://zrzutka.pl/prywatnosc/ Operator może przekazywać dane Wspierających Organizatorowi danej Zrzutki w celu umożliwienia mu wykonania obowiązków podatkowych (np. rozliczenia otrzymanych darowizn) lub realizacji umówionych usług. Zakazane jest wykorzystywanie przez Organizatora danych Wspierających do innych celów, w tym w szczególności do wysyłania im niezamówionych wiadomości (spamu). W przypadku uzyskania informacji o takim działaniu Organizatora, Operator może tymczasowo zablokować jego Konto Użytkownika lub niektóre jego funkcjonalności, a w szczególnie rażących przypadkach - wypowiedzieć Umowę Ramową bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 7. ZRZUTKA PRYWATNA
  1. W zakresie działalności Serwisu Operator zapewnia przestrzeń dla Organizatorów do przeprowadzenia Zrzutki Prywatnej dla wybranych i indywidualnie oznaczonych przez Organizatora Użytkowników.
  2. Zrzutka Prywatna jest dostępna dla określonego kręgu osób. Organizator we własnym zakresie zaprasza wybranych Użytkowników lub inne osoby do uczestnictwa w Zrzutce przesyłając indywidualny link do skonkretyzowanej Zrzutki Prywatnej poprzez wiadomość SMS lub e-mail oraz inne kanały komunikacyjne, według swojego wyboru. Użytkownicy mogą zapraszać kolejne osoby znajome udostępniając im link otrzymany od Organizatora.
  3. Wspierający udostępniając informację o swojej wpłacie na Zrzutkę Prywatną w mediach społecznościowych powinni udostępniać ją tylko osobom znajomym w celu zachowania prywatnego charakteru Zrzutki.
  4. Operator dodatkowo udostępnia Użytkownikom funkcję kalkulatora wydatków, która ułatwia rozliczenie się określonemu kręgowi osób ze wspólnych przedsięwzięć. W ramach rozliczenia Organizator dodaje wydatki przypisując do wydatku osobę, która go pokryła (lub powinna pokryć w przyszłości) oraz osoby, za które zapłaciła/ zapłaci osoba, do której przypisany jest wydatek. Ww. kwoty kompensują się wzajemnie wobec siebie w ramach danego rozliczenia. Po zakończeniu rozliczania Użytkownik może zorganizować Zrzutkę Prywatną, do której link jest wysyłany potencjalnym Wspierającym, którzy mogą wesprzeć tę Zrzutkę Składkami w wysokości sugerowanej w rozliczeniu przygotowanym przez Organizatora. Funkcja rozliczenia jest dostępna jedynie w Aplikacji Mobilnej.
 8. ZRZUTKA PROMOWANA (DAWNIEJ PUBLICZNA)
  1. W zakresie działalności Serwisu Operator zapewnia za wynagrodzeniem przestrzeń dla Organizatorów do przeprowadzenia Zrzutki Promowanej (dawniej Publicznej) dostępnej dla wszystkich Użytkowników.
  2. Po zaakceptowaniu statusu Zrzutki Promowanej (dawniej Publicznej) edycja tytułu (celu), opisu i założonej kwoty środków jakie mają zostać zgromadzone w ramach takiej Zrzutki nie jest możliwa.
  3. Operator może odmówić - bez wskazania przyczyn - nadania Zrzutce statusu Zrzutki Promowanej, w sytuacji, gdy cel Zrzutki lub okoliczności zawarte w jej opisie są w ocenie Operatora drastyczne, nieodpowiednie dla niektórych grup odbiorców, lub mogłyby naruszać renomę albo dobre imię Operatora lub Serwisu. W szczególności dotyczy to Zrzutek, których cel związany jest z hazardem, produkcją lub dystrybucją pornografii, szerzeniem fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji (tzw. fake news), lub których okoliczności zawarte w opisie wskazują, iż w sprawie toczy się obecnie postępowanie sądowe albo prowadzone są czynności przed innymi organami państwowymi, których wynik jest niepewny i może mieć wpływ na aktualność lub prawdziwość informacji zawartych w opisie.
  4. W przypadku podjęcia przez Operatora decyzji, o której mowa w pkt 3, Operator nie pobiera lub zwraca Organizatorowi wcześniej pobrane kwoty płatności związanych z promowaniem jego Zrzutki. O ile dana Zrzutka nie narusza jednocześnie przepisów obowiązującego prawa lub innych zapisów regulaminu, może być kontynuowana jako Zrzutka Prywatna.
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
  1. Użytkownicy odpowiedzialni są za naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
  3. Zakazane jest zamieszczanie w komentarzach do Zrzutek prowadzonych przez innych Organizatorów linków lub odnośników do własnych lub cudzych Zrzutek.
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
  5. Operator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia Usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Przepisy niniejszego rozdziału pozostają bez wpływu na odpowiedzialność Użytkowników wynikającą z Załącznika nr 3 do regulaminu.
 10. BLOKADA KONTA UŻYTKOWNIKA
  1. Operator zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania Kont Użytkowników, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  2. Operator zastrzega sobie również prawo do blokowania i usuwania Kont Użytkowników w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub Regulaminu, oraz w przypadku wskazanym w pkt 11 rozdziału XIII Regulaminu.
  3. Niezależnie od innych przypadków określonych w Regulaminie, Operator uprawniony jest do zablokowania świadczenia usług płatniczych lub zablokowania dostępu do Wirtualnego Rachunku Organizatora oraz Konta Użytkownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa, z obiektywnie uzasadnionych względów związanych z bezpieczeństwem Konta Użytkownika oraz w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. O takich przypadkach Operator informuje Klienta poprzez komunikat wyświetlany w Serwisie o zablokowaniu i jego przyczynach, przed zablokowaniem, najpóźniej jednak bezzwłocznie po jego zablokowaniu, chyba że przekazanie tej informacji jest zabronione zgodnie z obowiązującym prawem. Operator odblokowuje Konto Użytkownika oraz Wirtualny Rachunek Organizatora, gdy przestaną istnieć przyczyny takiej blokady. Klient może wystąpić do Operatora z wnioskiem o odblokowanie Konta Użytkownika/Wirtualnego Rachunku Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: .
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Operator jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w postaci udostępnienia w ramach Serwisu przestrzeni dla Użytkowników do przeprowadzenia Zrzutki oraz pośredniczącym w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika związane z przekazanymi temu Użytkownikowi Składkami zebranymi na realizację Projektu, w szczególności w zakresie odpowiedzialności podatkowej, w tym także odpowiedzialności określonych postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2019 poz. 1813) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 poz. 1426z późn. zm.).
  2. Operator zastrzega, iż nie jest stroną Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu i nie odpowiada za wykonanie zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami na jej podstawie. Stronami umów zawieranych podczas organizowanych Zrzutek za pośrednictwem Serwisu są Użytkownicy. Operator nie jest Stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z nich roszczenia.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu ze względów technicznych lub konserwacyjnych, przy czym w miarę możliwości Operator będzie informował Użytkowników o takich przypadkach z wyprzedzeniem i będzie minimalizował okres niedostępności Serwisu z tym związany.
  4. Operator nie odpowiada za działania Użytkowników polegające na wykorzystywaniu Kont Użytkowników w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem.
  5. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku zasady świadczenia tych usług są określane przez te podmioty.
 12. OBOWIĄZKI Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
  1. W celu zapewnienia zgodności działania Operatora z przepisami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Użytkownik może być zobowiązany przez Operatora do pełnej rejestracji w Serwisie oraz do podania informacji wymaganych zgodnie z ww. przepisami, również w przypadkach nie przewidzianych wprost w niniejszym Regulaminie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku nie otrzymania wymaganych informacji, Operator może odmówić przyjęcia Składek bądź ich wypłaty, lub zastosować inne środki, z odmową świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz użytkownika albo wypowiedzeniem umowy ramowej włącznie.
 13. WYPŁATY I DODATKOWA WERYFIKACJA ORGANIZATORA
  1. Przed pierwszą wypłatą z Wirtualnego Rachunku Organizatora Organizator poproszony zostanie o wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 PLN (którą potem będzie mógł wypłacić z powrotem na swój rachunek bankowy) na Wirtualny Rachunek Organizatora z Rachunku Bankowego Organizatora. W tytule tego przelewu Organizator musi podać ciąg znaków wskazanych pod nagłówkiem „Krok 1” w zakładce „Zweryfikuj konto” w polu „Tytuł przelewu”. Przelew weryfikacyjny może być wykonany wyłącznie z Rachunku Bankowego Organizatora prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Weryfikacja opisana wyżej jest wymagana również w przypadku Zrzutek organizowanych na rzecz Patrona, niezależnie od faktu, iż wypłaty w takim wypadku wykonywane są wyłącznie na Rachunek Bankowy Patrona.
  2. Po zaksięgowaniu przelewu weryfikacyjnego Organizatora dane z przelewu (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa innego podmiotu prawnego) uzupełnią dane jego Konta Użytkownika. Organizator nie może zmienić tych danych. W przypadku, jeśli dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji o której mowa w rozdz. IV pkt 1 Regulaminu były inne, niż dane nadawcy przelewu weryfikacyjnego, to w takim wypadku konieczne będzie natychmiastowe (przed osiągnięciem progu 4000 zł) przejście procedury weryfikacyjnej opisanej w punkcie 3 poniżej.
  3. W przypadku, gdy łączna ilość Składek zebranych od Wspierających w ramach profilu Organizatora przekroczy w jakimkolwiek momencie równowartość 4000 zł lub gdy stosunki Spółki z Organizatorem stanowią Stosunki Gospodarcze, Organizator zostanie poproszony o dokonanie dodatkowej weryfikacji polegającej na przesłaniu drogą elektroniczną skanu ważnego dowodu osobistego (obu stron) lub, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, stwierdzającego tożsamość dokumentu, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 poz. 35) albo paszportu (strona ze zdjęciem), w przypadku osób fizycznych (prywatnych) ORAZ (dodatkowo) dokumentu potwierdzającego wpis w odpowiednim rejestrze (CEIDG, KRS) lub innego umożliwiającego identyfikację w przypadku osób innych niż fizyczne (firm, fundacji itp.). Dane z przesłanego dokumentu muszą pokrywać się z danymi właściciela rachunku bankowego, z którego wcześniej wykonany został przelew weryfikacyjny (tj. danymi osobowymi w przypadku osoby fizycznej i danymi z dokumentu firmowego (KRS / CEIDG) w przypadku osób innych niż fizyczne). Przesłane dokumenty muszą być czytelne, a dane w nich zawarte muszą odpowiadać danym podanym podczas rejestracji konta. Dopuszczalne jest umieszczenie na skanach/zdjęciach dokumentów dopisku: "Dokument ważny tylko do celów weryfikacji konta na zrzutka.pl" oraz zamazanie wszelkich zbędnych pól w taki sposób aby adres zamieszkania, obywatelstwo, nr dokumentu tożsamości, PESEL, data ważności oraz imię i nazwisko były nadal widoczne. W przypadku Konta Użytkownika  niebędącego osobą fizyczną skan dokumentu osobistego musi być skanem dokumentu należącego do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Kontem Użytkownika w Serwisie,  będącej pracownikiem bądź właścicielem firmy / fundacji / organizacji (wysłanie dokumentu tożsamości jest w tym wypadku jednoznaczne z oświadczeniem, że przesłany skan dokumentu należy do pracownika bądź właściciela danej firmy / fundacji / organizacji. W przypadku jeśli na dokumentach firmowych nie widnieją dane osoby z nadesłanego dokumentu tożsamości to dodatkowo należy dosłać upoważnienie do zarządzania Kontem Użytkownika wystawione dla tej osoby przez firmę/organizację) - w przypadku podmiotów posiadających wpis KRS zgoda musi być wystawiona przez organ reprezentujący podmiot i podpisana przez wszystkie osoby wchodzące w skład tego organu, alternatywnie możliwe jest wysłanie skanów dokumentów tożsamości wszystkich osób wchodzących w skład organu reprezentującego podmiot zgodnie z KRS i umocowanego do składania oświadczeń). Jeśli taka jest wola Użytkownika możliwe jest również przedstawienie wymaganych dokumentów wymienionych w tym punkcie do wglądu w siedzibie Zrzutka.pl i w takim wypadku nie ma konieczności ich wysyłania drogą elektroniczną. Organizator, w terminie 28 dni od daty upłynięcia daty ważności przesłanego/przedstawionego dokumentu tożsamości, zobowiązany jest przesłać skan aktualnego dokumentu tożsamości lub przedstawić aktualny dokument tożsamości do wglądu w siedzibie Zrzutka.pl - w przypadku, jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, wypłaty na profilu zostaną zablokowane do czasu przesłania skanu/przedstawienia aktualnego dokumentu tożsamości. Wyżej wskazany obowiązek dotyczy również Organizatora Zrzutki Patronowanej.
  4. W przypadku Organizatora, który sumarycznie, na wszystkich założonych z danego Konta Zrzutkach, zgromadzi 50 tys. zł lub więcej, zostanie zastosowana automatyczna blokada wypłat do czasu przesłania przez Organizatora dokumentów potwierdzających prawdziwość celów jego Zrzutek lub do czasu przedstawienia innych okoliczności, na podstawie których Operator, z dochowaniem należytej staranności, podejmie decyzję o odblokowaniu dalszych wypłat dla danego Konta.
  5. Niezależnie, w przypadku pojedynczych Zrzutek, które zgromadzą 20 tys. zł lub więcej, zostanie zastosowana automatyczna blokada wypłat do czasu przesłania przez Organizatora dokumentów potwierdzających prawdziwość celu jego Zrzutki lub do czasu przedstawienia innych okoliczności, na podstawie których Operator, z dochowaniem należytej staranności, podejmie decyzję o odblokowaniu dalszych wypłat dla danej Zrzutki. Dokumenty przesyłane w celu potwierdzenia prawdziwości celu zrzutki muszą być dokumentami w języku polskim lub angielskim (w przypadku braku oryginałów w języku polskim lub angielskim, dopuszczalne są tłumaczenia wykonane u tłumacza przysięgłego, tłumaczenia takie muszą być wykonane na język polski). Wszystkie dokumenty przesyłane w celu uwiarygodnienia celu Zrzutki muszą być czytelne, posiadać widoczne wszystkie krawędzie, widoczne podpisy i pieczątki. Operator może wezwać Organizatora do przesłania czytelnej kopii dokumentów, których jakość nie pozwala na ich weryfikację. Przesłanie dokumentacji medycznej wymaga wyrażenia dodatkowej zgody, której cofnięcie jest możliwe mailowo. Cofnięcie tej zgody spowoduje, że wypłaty salda o wartości 20 tys. zł i wyższego z tej Zrzutki (lub sumarycznie 50 tys. zł lub więcej na różnych Zrzutkach) nie będą możliwe, a ikona wiarygodności zostanie usunięta wraz z ewentualnie posiadanym statusem promowanym (dawniej publicznym) Zrzutki (bez możliwości dokonania zwrotu środków za te funkcje premium).
  6. Analogiczne procedury bezpieczeństwa i weryfikacji zostaną zastosowane do Zrzutek, które zostaną zgłoszone przez Użytkowników jako podejrzane/mogące naruszać Regulamin lub powszechnie obowiązujące prawo oraz mogą być stosowane, według uznania Operatora, do Zrzutek cechujących się zwiększoną popularnością (np. zrzutki związane z klęską żywiołową występującą w danym czasie na terytorium danego kraju), lub Zrzutek rodzących podejrzenia naruszeń Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa wynikające z wewnętrznej analizy prowadzonej przez Operatora.
  7. Procedury weryfikacji określone w pkt 4 - 6 powyżej mogą zostać zastosowane również do potwierdzenia wiarygodności przedstawionego przez Organizatora Zrzutki kosztorysu zamieszczonego w opisie Zrzutki zgodnie z rozdz. VI pkt 8 Regulaminu. W takim wypadku Organizator może zostać poproszony o przesłanie dokumentów potwierdzających kwoty w nim wskazane, takich jak np. wyceny lub kosztorysy sporządzone przez stronę trzecią, umowy czy faktury proforma.
  8. Do czasu spełnienia wskazanych w niniejszym rozdziale obowiązków, Składki nie zostaną przekazane na Rachunek Bankowy Organizatora.
  9. W przypadku niespełnienia przez Organizatora obowiązków wskazanych w niniejszym rozdziale w terminie 14 dni, Operator zastrzega sobie prawo do przerwania Zrzutki i zwrotu wpłaconych Składek Wspierającym.
  10. Jeżeli dokumentacja przedłożona przez Organizatora nie rozwieje ww. wątpliwości, Operator zastrzega sobie prawo do przerwania Zrzutki i zwrotu wpłaconych Składek Wspierającym.
  11. Jeżeli Organizator nie przedłoży wymaganej dokumentacji lub dokumentacja przedłożona przez Organizatora nie rozwieje ww. wątpliwości, Operator zastrzega sobie również prawo do zablokowania oraz usunięcia konta Organizatora, zakończenia pozostałych zorganizowanych przez niego Zrzutek (za zwrotami do Wspierających, lub, w przypadku gdy takie Zrzutki są zweryfikowane pozytywnie i nie budzą dalszych wątpliwości, za wypłatą dotychczas zgromadzonej na nich kwoty na rachunek bankowy Organizatora), jak również powzięcia działań uniemożliwiających utworzenie kolejnych kont na dane osobowe Użytkownika.
  12. W przypadku niezaakceptowania w terminie 14 dni z przyczyn formalnych (niespełnienie obowiązków wynikających z Regulaminu) przez Operatora dokumentów wymienionych w rozdziale XIII pkt 3, dokumenty te zostaną automatycznie usunięte, a co za tym idzie w celu wykonania weryfikacji Konta należało je będzie wysłać raz jeszcze.
  13. Dla Zrzutek, których Organizator prześle dokumentację potwierdzającą prawdziwość opisu Zrzutki, po jej zweryfikowaniu przez pracowników Operatora, w widoku Zrzutki Operator może dodać informację „Organizator przesłał dokumenty potwierdzające prawdziwość opisu zrzutki”.
  14. Prawdziwość i rzetelność dokumentów przesyłanych przez Organizatorów w ramach procedur weryfikacyjnych opisanych wyżej, może być w przypadkach wzbudzających wątpliwości weryfikowana przez Operatora  u podmiotów, które widnieją na takich dokumentach jako ich wystawca. Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie danych zawartych w tych dokumentach tym podmiotom.
  15. W przypadku jeśli numer konta przypisany do Konta Użytkownika na skutek wykonania przelewu weryfikacyjnego opisanego w rozdziale XIII pkt 1 ulegnie zmianie (np. na skutek zamknięcia konta w banku) należy ten fakt zgłosić pod adresem . Po zgłoszeniu tego faktu zostaną przesłane instrukcje dotyczące zmiany Rachunku Bankowego Organizatora przypisanego do Organizatora. Jest to ważne dla poprawnej realizacji wypłat (wypłaty realizowane są na numer konta przypisany do Konta Użytkownika na skutek wykonania przelewu weryfikacyjnego). W razie braku odpowiedniego zgłoszenia i wypłaceniu przez Organizatora składek na nieaktualny Rachunek Bankowy Organizatora Operator nie ponosi odpowiedzialności za taki stan. Nie jest dopuszczalna zmiana numeru rachunku bankowego na rachunek należący do innej osoby, niż rachunek uprzednio zweryfikowany, ani zmiana rachunku z uwagi na dokonanie na dotychczas podanym przez Organizatora rachunku zajęcia komorniczego lub zajęcia w egzekucji administracyjnej. W przypadku uzyskania przez Operatora wiedzy o takiej przyczynie zmiany rachunku bankowego, Operator odmawia jego zmiany.
  16. W przypadku Konta Użytkownika osoby innej niż osoba fizyczna (np. profilu firmy, fundacji) wymagane jest przesłanie upoważnienia dla osoby zarządzającej Kontem, podpisanego przez wszystkie osoby zarządzające zgodnie z zapisami zawartymi w KRS/dokumentach firmowych.
  17. Operator może także zażądać od Użytkownika innych informacji i dokumentów, a także ponownej weryfikacji Użytkownika, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące Operatora przepisy prawne, w tym w szczególności z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  18. W przypadku Zrzutek trwających, w których Organizator dokonywał już wypłat z Wirtualnego Rachunku Organizatora, Operator, niezależnie od pozostałych procedur weryfikacyjnych opisanych wyżej, może zażądać od Organizatora dokumentów potwierdzających wydatkowanie uzyskanych środków na wskazywany w opisie Zrzutki cel (np. potwierdzeń przelewu). W przypadku, gdy Operator poweźmie uzasadnione wątpliwości co do tego, czy środki są wydatkowane na cel wskazany w opisie Zrzutki, może zastosować tymczasową blokadę możliwości dokonywania dalszych wypłat z Wirtualnego Rachunku Organizatora do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości, a w przypadku nieprzedstawienia przez Organizatora żądanych dokumentów - zastosować procedury analogiczne, jak w rozdz. XIII pkt 9 - 11 Regulaminu.
  19. W przypadku śmierci Organizatora lub innej okoliczności wyłączającej możliwość wypłaty środków z Wirtualnego Rachunku Organizatora przez Organizatora (np. w przypadku upadłości Organizatora) Operator nie dokonuje wypłat z Wirtualnego Rachunku Organizatora do czasu zweryfikowania przedstawionych Operatorowi decyzji lub orzeczeń właściwych organów, z których wynikać będzie możliwość wypłaty środków z Wirtualnego Rachunku Organizatora na rzecz Organizatora lub osoby trzeciej (np. postanowienie prokuratora, akt notarialny potwierdzający dziedziczenie, orzeczenie sądowe).
  20. W przypadku, gdy po śmierci Organizatora uprawnionych do spadku po nim jest kilku spadkobierców, mogą oni wyznaczyć spośród siebie jedną osobę odpowiedzialną za zarządzanie Kontem Użytkownika zmarłego Organizatora, składając Operatorowi podpisane przez wszystkich spadkobierców oświadczenie, w którym wskazują oni spadkobiercę uprawnionego do zarządzania Kontem Użytkownika, oraz załączając swoje dowody tożsamości. Wyznaczony spadkobierca musi przejść procedurę weryfikacji, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, po której przejściu wchodzi on w sytuację prawną Organizatora i uzyskuje dostęp do jego Panelu Użytkownika. Rozliczenie wypłat dokonywanych przez wyznaczonego spadkobiercę między spadkobiercami zmarłego Organizatora należy wówczas do ustaleń spadkobierców. W przypadku braku zgody między spadkobiercami co do wyznaczenia spadkobiercy odpowiedzialnego za zarządzanie Kontem Użytkownika zmarłego Organizatora, konto to pozostaje zablokowane, a wypłata ewentualnych środków zgromadzonych na Wirtualnych Rachunkach Płatniczych zmarłego Organizatora nastąpi po otrzymaniu przez Operatora dokumentu wskazującego przysługujące im kwoty (dział spadku), po czym Konto Użytkownika zmarłego Organizatora zostaje zamknięte.
  21. Dla Organizatorów pochodzących z kraju innego niż Polska punkty 1-3 niniejszego rozdziału (rozdziału XIII) zastępują następujące postanowienia:
  22. Przed założeniem pierwszej zrzutki Organizator będzie zobowiązany do przejścia pełnej weryfikacji osobowej oraz podpięcia karty płatniczej, na której rachunek będzie otrzymywał wypłaty zebranych środków.
  23. Weryfikacja polega na uzupełnieniu formularza rejestracyjnego oraz przesłaniu zdjęcia aktualnego dokumentu tożsamości wraz z tak zwanym selfie, zdjęcie z dokumentu tożsamości jest następnie porównywane z selfie i między innymi na tej podstawie dokonywana jest akceptacja (lub odrzucenie) danej weryfikacji. Proces weryfikacyjny obsługiwany jest przez Operatora przy wsparciu firmy Onfido. Dane podane w formularzu rejestracyjnym muszą być identyczne z danymi z przesłanego dokumentu tożsamości. W przypadku braku zgodności weryfikacja może zostać odrzucona lub dane z dokumentu tożsamości zastąpią dane, które zostały wpisane przez Organizatora, w taki sposób, aby informacja o osobie Organizatora wyświetlana w profilu Organizatora była zgodna z prawdą.
  24. Organizatorami w krajach innych niż Polska mogą być tylko osoby fizyczne (nie ma możliwości rejestracji Kont Użytkownika na dane firmowe).
  25. Organizator zbiórki, będący rezydentem kraju innego niż Polska, ponosi wszystkie zewnętrzne koszty związane z realizacją wypłaty tj. koszty banków pośredniczących/korespondentów oraz koszty swojego banku jak również koszty ewentualnego przewalutowania i różnic kursowych (wypłaty zawsze realizowane są w walucie EURO). Operator nie obciąża Organizatora opłatami za wypłaty, jednak wspomniane w zdaniu poprzednim koszty, które mogą być nakładane przez banki, są ponoszone przez Organizatora i nie może on sobie rościć prawa do zwrotu tych kosztów od Operatora.
 14. WARUNKI ZWROTÓW I OPŁATY ZA ZWROTY
  1. Składki mogą być zwrócone Wspierającym w następujących przypadkach:

   • a) Wspierający może złożyć bezpośrednio do Organizatora wniosek o zwrot jego Składki; Organizator może zwrócić Składkę po zakończeniu Zrzutki lub w trakcie jej trwania według własnej decyzji lub zgodnie z treścią Umowy;
   • b) Organizator sam może podjąć decyzję o zwrocie Składek Wspierającym;
   • c) Operator może zwrócić Składki Wspierającym, jeżeli konieczność zwrotu wynika z decyzji spadkobierców Organizatora lub decyzji odpowiednich organów, np. prokuratora lub orzeczenia sądu;
   • d) w przypadku zablokowania Wirtualnego Rachunku lub zatrzymania Zrzutki zgodnie z Regulaminem, przy czym w takim przypadku Operator zastrzega również możliwość podjęcia innych rozstrzygnięć (np. uzależnionych od decyzji odpowiednich organów).
  2. Zwrot Składek w przypadkach wskazanych w ust. 1 lit. a) i b) jest możliwy do 3 lat po ich wpłaceniu na Wirtualny Rachunek Organizatora. Jedynie dla wpłat wykonanych przez BLIK okres ten wynosi do 13 miesięcy od dnia wykonania wpłaty.
  3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d) powyżej, w sytuacji, gdy Organizator wypłacił uprzednio część środków z Rachunku Wirtualnego Zrzutki, Operator dokonuje zwrotu pozostałej kwoty Wspierającym. Operator dokonuje zwrotów rozpoczynając od Wspierających, którzy dokonali wpłat jako ostatni (tj. od najnowszych wpłat). Jeżeli w trakcie dokonywania zwrotów okaże się, że kwota pozostała na koncie zrzutki jest niższa, niż kwota, którą wpłacił Wspierający, któremu według kolejności dokonywania zwrotów należy się zwrot, Operator przechodzi do kolejnych Wspierających, którym pozostała kwota wystarczy do dokonania zwrotu, aż do ostatecznego wyczerpania środków pozostających na Wirtualnym Rachunku Zrzutki. W przypadku, gdy po zastosowaniu powyższych rozwiązań pozostająca na Wirtualnym Rachunku Organizatora kwota jest niewystarczająca do dokonania pełnego zwrotu któremukolwiek z Wspierających, Operator zwraca pierwszemu we wskazanej wyżej kolejności Wspierającemu wpłatę do wysokości pozostającego salda Wirtualnego Rachunku Płatniczego.
  4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) powyżej, pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Opłata obciąża Organizatora. Opłata może być pobierana ze środków znajdujących się na Wirtualnym Rachunku Organizatora. Operator nie dokonuje zwrotu, jeżeli środki dostępne na Wirtualnym Rachunku Organizatora nie wystarczają na dokonanie zwrotów i pokrycie ww. opłat Operatora. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d), oraz w przypadku, gdy zrzutka została zablokowana przez Operatora po uzyskaniu informacji o śmierci beneficjenta zgodnie z rozdz. VI pkt 12, zwroty są bezpłatne.
  5. Z zastrzeżeniem pkt 5, zwroty Składek przekazanych na Wirtualny Rachunek Organizatora są traktowane jako Zlecenie Płatnicze Organizatora i są realizowane w terminach wynikających z Załącznika nr 3 do regulaminu (Umowa Ramowa) pkt 4.
  6. Zwroty Składek przekazanych pierwotnie za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy – serwisu PayU nie są traktowane jako Zlecenie Płatnicze wykonywane przez Operatora i są realizowane przez PayU zgodnie z zasadami i w terminach obowiązujących w PayU.
  7. W przypadku podjęcia przez Operatora lub Organizatora decyzji o dokonaniu zwrotów Składek przekazanych pierwotnie inaczej niż za pośrednictwem PayU zwroty możliwe są wyłącznie w złotych polskich na rachunek bankowy prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Operator podejmuje działania mające na celu ustalenie numeru rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej, na który powinien zostać dokonany zwrot.
  8. Zwroty nie są możliwe dla wpłat dokonanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Blue Media oraz innych pośredników płatności, którzy nie przekazują Operatorowi numerów kont bankowych osób wspierających zrzutki tymi kanałami - w przypadku chęci wykonania przez Organizatora takich zwrotów, musi on skontaktować się z wpłacającymi i uzyskać dane do zwrotu, a następnie dokonać zwrotów poza systemem Operatora.
  9. Możliwość wykonywania zwrotów jest blokowana dla Organizatorów, którzy nie przeszli procedur weryfikacyjnych dotyczących wypłat (opisanych w rozdziale XIII). Możliwość wykonywania zwrotów jest również blokowana Organizatorom w sytuacjach, gdy na Konto Użytkownika zostanie nałożona jakakolwiek blokada, w związku z naruszeniami opisanymi w rozdziale VI. niniejszego regulaminu.
  10. Osoby, którym Organizator zlecił zwroty, będące rezydentami kraju innego niż Polska, ponoszą wszystkie zewnętrzne koszty zwrotów tj. między innymi koszty banków pośredniczących/korespondentów oraz koszty swojego banku. Zwroty dokonywane są zawsze w walucie EURO i wszelkie koszty związane z przewalutowaniem oraz różnicami kursowymi zawsze obciążają beneficjenta zwrotu tj. Wspierającego, któremu Organizator zlecił zwrot.
 15. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług, usuwając Konto Użytkownika.
  3. Operator zastrzega sobie uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym i usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Operator uprawniony jest także do zawieszenia świadczenia Usług lub zablokowania dostępu do Konta Użytkownika na czas potrzebny dla wyjaśnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo działania Użytkownika sprzecznie z prawem lub Regulaminem. Powyższe postanowienie nie dotyczy zawieszania świadczenia usług płatniczych i blokowania dostępu do Rachunku, do których stosuje się postanowienia Załącznika nr 3.
  4. Operator może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Operatora lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
  5. Wszystkie ewentualne wpłaty zaksięgowane po usunięciu Konta Użytkownika lub Zrzutki zostaną zwrócone do Wspierających. Uwaga – po zakończeniu Zrzutki wpłaty nadal są możliwe - uniemożliwia je jedynie wyłączenie lub usunięcie Zrzutki wspomniane w zdaniu wcześniejszym.
 16. REKLAMACJE
  1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez Operatora w Serwisie niezgodnie z jego postanowieniami.
  2. Reklamację należy kierować na adres kontaktowy 53-015 Wrocław Karkonoska 59 z dopiskiem “zrzutka.pl” lub adres poczty elektronicznej: .
  3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji, przypisany do Konta Użytkownika lub podany w składanej reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji lub pisemnie na adres wskazany w reklamacji.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego w pkt 3 (poprzedni) w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji będzie szczególnie utrudnione lub wymagać będzie wiadomości specjalnych, a także gdy napotka inne przeszkody niezależne od Operatora. Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo wydłuża okres rozpoznania reklamacji.
  5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie.
  6. Operator zastrzega możliwość nierozpatrywania reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Organizatora powstała w związku z niewywiązaniem się z zobowiązań jakie Organizator przyjął na siebie w stosunku do Wspierających w zamian za otrzymane Składki na realizację Projektu.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji wpłat dokonanych za pośrednictwem bramki PayU podawane są przez PayU we wzorcowej umowie dostępnej na stronie internetowej PayU przeznaczonej do składania zleceń płatniczych („Umowa PayU”), a także udostępniane są w formie pisemnej w siedzibie PayU oraz w jednostkach organizacyjnych PayU prowadzących obsługę klientów. Reklamacje dotyczące wpłat dokonanych tym kanałem płatności będą rozpatrywane przez PayU zgodnie z zasadami określonymi w Umowie PayU. Użytkownik może na własną rękę zgłosić skargę na zlecenia płatnicze w PayU. Operator może pośredniczyć w procesie reklamacyjnym dopełniając wszelkich niezbędnych formalności w imieniu Użytkownika, jednocześnie będąc uprawnioną do żądania od Użytkownika podania PayU wszystkich niezbędnych wg Umowy PayU informacji.
  8. Skargi dotyczące zleceń płatniczych dokonanych przez zwykły przelew bezpośrednio na indywidualny numer rachunku wybranej Zrzutki mogą być składane do Operatora lub bezpośrednio do obsługującego rachunek bankowy Operatora BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie. Skargi otrzymane przez Operatora Operator przekaże do BGŻ BNP Paribas S.A., który rozpatrzy skargę zgodnie z własnymi procedurami.
 17. PRAWA AUTORSKIE
  1. Nazwa Serwisu, jego sposób działania, wygląd graficzny, oprogramowanie, kod strony oraz baza danych podlegają ochronie prawnej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231, z późn. zm.).
 18. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. W przypadku zakończenia świadczenia Usług Operator powiadamia o tym Użytkowników i wskazuje ograniczenia w świadczeniu Usług. Od tego momentu Operator nie otwiera nowych Zrzutek oraz umożliwia zakończenie otwartych Zrzutek w terminie określonym w warunkach danej Zrzutki. Środki wpłacone na daną Zrzutkę są przekazywane Użytkownikom zgodnie z Regulaminem.
  2. Operator zawiadamia Klienta, za pomocą komunikatu wyświetlanego w Serwisie, o możliwości pobrania przez Klienta zestawienia dotyczącego danych o Transakcjach Płatniczych zleconych z Wirtualnego Rachunku Organizatora przed wskazanym w komunikacie dniem.
  3. W przypadku zakończenia świadczenia usług Operator nie rejestruje nowych Użytkowników. Po zakończeniu ostatniej Zrzutki, Operator wypowiada umowy Użytkownikom.
  4. Po zakończeniu aktywnych Zrzutek następuje wypłata środków ze wszystkich Zrzutek na Rachunki Bankowe Organizatorów. W przypadku profili niezweryfikowanych zostanie wysłana informacja dla takich Użytkowników posiadających zebrane saldo o konieczności dokonania weryfikacji. W przypadku braku weryfikacji środki są składane do depozytu sądowego.
 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
  2. Operator - Zrzutka.pl sp. z o.o. - działa w charakterze krajowej instytucji płatniczej, wpisanej do Rejestru Usług Płatniczych UKNF pod numerem IP48/2019, na podstawie zezwolenia z dnia 14 października 2019 r. wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega nadzorowi KNF w zakresie świadczonych przez nią usług płatniczych.
  3. Operator zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, do których należą zmiany regulacji prawnych oraz czynniki ekonomiczne takie jak zmiana zakresu oferowanych dóbr i usług, a także gdy obowiązek jego zmiany wynika z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu władzy publicznej, z zastrzeżeniem postanowień Załącznika nr 3 do regulaminu (Umowa Ramowa) pkt 14.
  4. Operator powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu -– takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia Usług.
  5. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 stycznia 2021 r. Użytkowników, którzy dokonali rejestracji przed tą datą i zaakceptowali poprzednie wersje regulaminu, niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2021 r.
  7. Jeśli w bieżącym miesiącu Użytkownik nie zgłosi chęci otrzymywania faktur uzupełniając (w zakładce "faktury" w moim koncie) dane konieczne do wystawienia faktury vat, faktura za ten miesiąc nie będzie mogła być wystawiona na początku kolejnego miesiąca. W takim wypadku otrzymanie faktury vat będzie możliwe dopiero za kolejny miesiąc.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - TABELA OPŁAT I PROWIZJI

ZAŁĄCZNIK NR 2 - REGULAMIN PŁATNOŚCI CYKLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA RAMOWA

POBIERZ REGULAMIN W PDF

REGULAMIN SKARBONEK