Regulamin

Co powinieneś wiedzieć zanim założysz zrzutkę - czyli regulamin po ludzku:
 1. Opłaty - patrz Za darmo.
 2. Zrzutki prywatne, tzn. takie do których zaproszeni będą tylko Twoi znajomi oraz promowane (dawniej publiczne) tzn. takie, które będą widoczne publicznie.

  Musisz wiedzieć, że nie możesz w treści zrzutki zawierać standardowo zabronionych treści takich jak wzywanie do nienawiści, czy organizować zrzutek na cele sprzeczne z prawem. Aby uniknąć nieporozumień musisz także określić świadczenie wzajemne jakie wystąpi między Tobą, a osobami które wpłacą Ci pieniądze. Jeśli brak jest świadczenia wzajemnego, a przekazywane przez wpłacających na Twoją rzecz środki stanowią darowiznę i suma wpłat od jednej osoby przekroczyła kwotę zwolnioną z podatku od darowizn pamiętaj aby dokonać stosowanego zgłoszenia i rozliczenia z urzędem skarbowym – więcej szczegółów: ustawa, rozporządzenie.

  Jeśli Twoja zrzutka ma na celu sprzedaż towarów lub usług musisz pamiętać o stosownych rozliczeniach z urzędem skarbowym i wystawieniu rachunków wpłacającym.

Powyższe informacje mają charakter informacji wstępnej i nie zastępują zapoznania się z pełną treścią regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Zrzutka.pl jest platformą umożliwiającą Użytkownikom prowadzenie kampanii prezentujących projekty biznesowe, kulturalne, naukowe, społeczne, sprzedażowe oraz prywatne celem pozyskania środków na ich realizację.
  2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu Zrzutka.pl prowadzonego przez Operatora. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora.
  3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu wraz z załącznikami i ich akceptacja. Użytkownik zaznaczając podczas rejestracji w Serwisie opcję „Akceptuję regulamin” oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz, że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  4. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowi podstawę zawierania umów za pośrednictwem Serwisu.
  5. Regulamin określa również warunki i zasady korzystania z Serwisu pomagam.zrzutka.pl będącego subdomeną zrzutka.pl, z zastrzeżeniem, że na pomagam.zrzutka.pl Organizatorem może być tylko fundacja (bądź inna organizacja pozarządowa), która została pozytywnie zweryfikowana zgodnie z postanowieniami pkt XII.1-3 Regulaminu przed rozpoczęciem Zrzutki. Serwis pomagam.zrzutka.pl był aktywny do dnia 10.09.2018 roku.
  6. Operator jest pośrednikiem, z którego udziałem Wspierający i Organizator zawierają oznaczoną umowę. Zależnie od sytuacji jest to zawarcie pomiędzy Wspierającym a Organizatorem umowy sprzedaży albo umowy darowizny (zależnie od tego czy zorganizowana zrzutka ma charakter sprzedażowy czy dotacyjny).
 2. DEFINICJE
  1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
  2. Serwis oznacza serwis internetowy prowadzony pod domeną www.zrzutka.pl, oraz wszelkich subdomenach, w ramach którego Operator świadczy drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na udostępnieniu przestrzeni do tworzenia Zrzutek przez Użytkowników oraz pośredniczeniu w przekazywaniu środków finansowych między Użytkownikami.
  3. Operator lub Spółka oznacza Zrzutka.pl sp. z o. o. al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław, NIP 8992796896, REGON 365261657, KRS 0000634168.
  4. Użytkownik oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu. Za Użytkownika uważana jest również osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, która ukończyła 13 lat i przesłała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu.
  5. Organizator oznacza Użytkownika, który prezentuje Projekt w celu pozyskania środków finansowych na jego realizację.
  6. Zrzutka oznacza gromadzenie środków finansowych przez Organizatora w ramach Serwisu w celu zrealizowania Projektu.
  7. Projekt oznacza każdy przejaw działalności biznesowej, kulturalnej, naukowej lub społecznej, a także prywatnej i sprzedażowej, na którego realizację Organizator gromadzi środki finansowe za pomocą Serwisu.
  8. Wspierający oznacza Użytkownika, który dokonuje środkami finansowymi Składki na rzecz określonego Projektu w ramach Zrzutki.
  9. Składka oznacza środki finansowe pozyskane przez Organizatora od Wspierających na zrealizowanie Projektu.
  10. Konto Użytkownika oznacza konto w Serwisie udostępnione indywidualnie Użytkownikowi, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu procesu rejestracji w Serwisie i udostępnione po potwierdzeniu tożsamości przez Użytkownika. Konto Użytkownika utworzone zostaje w oparciu o Login i zabezpieczone jest Hasłem.
  11. Login oznacza niepowtarzalny ciąg złożony z liter, cyfr lub symboli wybrany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, który stanowi identyfikator Użytkownika w Serwisie.
  12. Hasło oznacza unikalny ciąg co najmniej 8 znaków, w tym min. jednej dużej litery i jednej cyfry lub znaku specjalnego, wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, który umożliwia i zabezpiecza dostęp do Konta Użytkownika.
  13. Usługi oznacza usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu polegające na udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do organizowania Zrzutek oraz przekazywaniu środków finansowych między Użytkownikami.
  14. Umowa oznacza umowę zawieraną pomiędzy Wspierającym a Organizatorem.
  15. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oznacza ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.).
  16. Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oznacza ustawę z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
  18. GIIF oznacza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  19. Formularz Informacji oznacza formularz informacji GIIF uzyskiwany od Użytkownika zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  20. Beneficjent - osoba fizyczna lub prawna, na której rzecz Organizator zbiera środki z przeznaczeniem na cel określony w opisie zrzutki.
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Korzystanie z Serwisu uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. W celu prawidłowego korzystania z Usług, Użytkownik powinien zapewnić:

   • urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
   • połączenie z globalną siecią Internet,
   • zaktualizowaną przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL.
  2. Pełne wykorzystanie wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu może wymagać zainstalowania oprogramowania takiego jak Java lub Java Script, a także zaakceptowania w ustawieniach przeglądarki plików cookies oraz posiadania adresu e-mail i telefonu komórkowego.
 4. REJESTRACJA
  1. Aby uzyskać status Użytkownika należy dokonać rejestracji w Serwisie poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
  2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje co do zasady swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  3. Wybranie Loginu i Hasła oraz podanie adresu e-mail jest konieczne do ukończenia procesu Rejestracji. Konieczność podania pozostałych Danych Osobowych przez Użytkowników będzie uzależniona od tego w jakim zakresie Użytkownik zamierza korzystać z Serwisu.
  4. Zabronione jest wybranie jako Loginu nazwy mającej charakter obraźliwy, wulgarny, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub w jakikolwiek sposób naruszającej prawa osób trzecich.
  5. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący Konto Użytkownika.
  6. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  7. Po poprawnym wprowadzeniu Loginu oraz Hasła Użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego Konta Użytkownika.
  8. Podanie nieprawdziwych danych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.
  9. Podane przez Użytkowników w Serwisie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną tutaj https://zrzutka.pl/prywatnosc/.
  10. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających logowanie się w Serwisie osobom trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o wejściu osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się w Serwisie, w tym Loginu lub Hasła, a także w przypadku powstania po stronie Użytkownika uzasadnionego podejrzenia zaistnienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora oraz zmienić Login i Hasło.
  11. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta Użytkownika przez jednego Użytkownika, a także wspólne posiadanie jednego Konta Użytkownika przez więcej niż jedną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Operator uprawniony jest do odmowy zarejestrowania drugiego Konta tego samego Użytkownika oraz do usunięcia takiego Konta. Jeden rachunek bankowy może zostać wykorzystany do wysłania przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa w pkt XII.1 Regulaminu, tylko dla jednego Konta Użytkownika. Jeśli przelew weryfikacyjny zostanie wykonany w celu utworzenia drugiego Konta Użytkownika dla tego samego Użytkownika to wpłacona celem weryfikacji złotówka zostaje przypisana do dotychczasowego (pierwszego) Konta Użytkownika, a nowoutworzone (drugie i kolejne) Konto Użytkownika zostanie usunięte.
  12. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie jego Konta Użytkownika w wynikach wyszukiwania (według imienia i nazwiska lub nazwy firmy/fundacji/innej nazwy) w wyszukiwarkach internetowych. Użytkownik może określić zakres widocznych informacji logując się w Serwisie i wchodząc w „moje konto” -> „edycja danych” -> „ustawienia”.
 5. USŁUGI ŚWIADCZONE W SERWISIE
  1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych treścią niniejszego Regulaminu zostaje zawarta między Użytkownikiem a Operatorem po skutecznym zakończeniu rejestracji.
  2. W ramach działalności Serwisu Operator, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zapewnia przestrzeń do przeprowadzania Zrzutek oraz do komunikacji między uczestnikami, w szczególności:

   • organizowania Zrzutek prywatnych,
   • organizowania Zrzutek promowanych (dawniej publicznych),
   • przesyłania wiadomości,
   • zadawania pytań Organizatorom,
   • komentowania Zrzutek.
  3. Przekazywanie Składek na Zrzutki od Wspierających do Organizatora. Aby przekazanie Składki zostało prawidłowo zrealizowane, konieczne jest podanie przez Organizatora unikatowego identyfikatora, czyli numeru rachunku bankowego, na który Operator przekaże Składki wpłacone przez Wspierających, zgodnie z pkt VI. 5 i 9.
  4. Dla prawidłowej realizacji przekazania środków nie będą miały znaczenia ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w dyspozycji złożonej przez Użytkownika (inne niż numer rachunku). Dokonywany przez Wspierającego przelew Składki na rachunek bankowy Operatora jest uznany za zrealizowany w momencie zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora. Dokonywany przez Operatora przelew na rzecz Użytkownika (odpowiednio przekazanie Składki Organizatorowi lub jej zwrot na rzecz Wspierającego) jest uznany za zrealizowany prawidłowo na rzecz właściwego odbiorcy, gdy Operator zleci bankowi przelew środków na podany przez Użytkownika rachunek bankowy. Operator nie odpowiada za nienależycie dokonane przelewy w przypadku zamierzonego lub niezamierzonego błędnego podania przez Użytkownika numeru rachunku bankowego.
 6. ORGANIZACJA I WSPIERANIE ZRZUTEK
  1. W ramach Serwisu Operator tworzy i udostępnia dla Użytkowników przestrzeń na pozyskiwanie Składek na realizację Projektów. Składki na Projekty wpłacane przez Wspierających gromadzone są na rachunku bankowym prowadzonym przez Operatora do czasu ich wypłacenia przez Organizatora.
  2. Cel Zrzutki nie może być sprzeczny z prawem.
  3. Organizator wystawia w Serwisie swoją Zrzutkę wskazując kwotę środków finansowych potrzebnych na realizację Projektu oraz okres w którym chciałby zebrać te środki. Minimalna kwota Składki wynosi 1 PLN.
  4. Składki wpłacane przez Wspierających gromadzone są przez Operatora na rachunku bankowym prowadzonym przez Operatora od dnia wystawienia Zrzutki w Serwisie do ostatniego dnia okresu wskazanego przez Organizatora. Operator dokłada najwyższych starań, aby stan zgromadzonych Składek widoczny w opisie Zrzutki był aktualizowany w czasie rzeczywistym.
  5. Organizator może wypłacić zgromadzone na daną Zrzutkę Składki do wysokości ich wartości nominalnej w każdym czasie na prowadzony w Polsce rachunek bankowy przypisany do jego Konta Użytkownika na skutek wykonania przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa w pkt XII.1 Regulaminu. Operator zastrzega termin 2 dniowy na realizację zlecenia wypłaty przy czym nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia od niego niezależne. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty to 10 000 zł - w celu wypłacenia większej kwoty należy wypłacać wielokrotność tej kwoty aż do wypłacenia żądanej kwoty całkowitej. W przypadku profili organizatorów, które sumarycznie, na wszystkich założonych z danego profilu zrzutkach, zgromadzą 50 tys. zł lub więcej, zostanie zastosowana automatyczna blokada wypłat do czasu przesłania przez organizatora dokumentów potwierdzających prawdziwość celów jego zrzutek lub do czasu przedstawienia innych okoliczności, na podstawie których zrzutka.pl, z dochowaniem należytej staranności, podejmie decyzję o odblokowaniu dalszych wypłat dla danego profilu. Niezależnie w przypadku pojedynczych zrzutek, które zgromadzą 20 tys. zł lub więcej, zostanie zastosowana automatyczna blokada wypłat do czasu przesłania przez organizatora dokumentów potwierdzających prawdziwość celu jego zrzutki lub do czasu przedstawienia innych okoliczności, na podstawie których zrzutka.pl, z dochowaniem należytej staranności, podejmie decyzję o odblokowaniu dalszych wypłat dla danej zrzutki. Przesłanie dokumentacji medycznej wymaga wyrażenia dodatkowej zgody, której cofnięcie jest możliwe mailowo lub w profilu organizatora na zrzutka.pl. Cofnięcie tej zgody spowoduje, że wypłaty salda o wartości 20 tys zł i wyższego z tej zrzutki (lub sumarycznie 50 tys. zł lub więcej na różnych zrzutkach) nie będą możliwe, a ikona wiarygodności zostanie usunięta wraz z ewentualnie posiadanym statusem promowanym (dawniej publicznym) zrzutki (bez możliwości dokonania zwrotu środków za te funkcje premium). Analogiczne procedury bezpieczeństwa i weryfikacji zostaną zastosowane do zrzutek, które zostaną zgłoszone przez użytkowników portalu jako podejrzane/mogące naruszać regulamin lub prawo. Dokumenty przesyłane w celu potwierdzenia prawdziwości celu zrzutki muszą być dokumentami w języku polskim lub angielskim (w przypadku braku oryginałów w języku polskim lub angielskim, dopuszczalne są tłumaczenia wykonane u tłumacza przysięgłego, tłumaczenia takie muszą być wykonane na język polski). W przypadku zrzutek, dla których przyjdzie pięć lub więcej zgłoszeń nadużyć, zostanie zastosowana automatyczna blokada wypłat do czasu przesłania przez organizatora dokumentów potwierdzających prawdziwość celu jego zrzutki lub do czasu przedstawienia innych okoliczności, na podstawie których zrzutka.pl, z dochowaniem należytej staranności, podejmie decyzję o odblokowaniu dalszych wypłat dla danej zrzutki.
  6. Wspierający może złożyć wniosek o wycofanie jego Składki. Wniosek o wycofanie składki Wspierający składa do Organizatora.
  7. Organizator może na wniosek Wspierającego wycofać Składkę po zakończeniu Zrzutki lub w trakcie jej trwania według własnej decyzji.
  8. W przypadku zebrania całej kwoty środków finansowych przed terminem określonym przez Organizatora w opisie Zrzutki gromadzenie Składek może zostać przedłużone do dnia upływu tego terminu lub ponad ten termin.
  9. Operator przekazuje zgromadzone Składki Organizatorowi na prowadzony w Polsce rachunek bankowy przypisany do jego Konta Użytkownika na skutek wykonania przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa w pkt XII.1 Regulaminu. W celu potwierdzenia wypłaty wymagane jest wprowadzenie Hasła. W razie utraty Hasła lub zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt IV.10 Regulaminu, Organizator zobowiązany jest zgłosić fakt utraty Hasła lub fakt jego uzyskania (ryzyka uzyskania) przez osobę trzecią Operatorowi, a także niezwłocznie dokonać zmiany Hasła. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.
  10. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania Zrzutki ze zwrotem wpłaconych Składek Wspierającym, w razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszania postanowień Regulaminu przez któregokolwiek z Użytkowników biorących udział w Zrzutce, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia prawa podczas organizowania Zrzutki.
  11. W razie zawieszenia Zrzutki może ona zostać przedłużona przez Organizatora o czas trwania zawieszenia.
  12. Organizator może w każdej chwili udostępnić lub zablokować możliwość komentowania swojej Zrzutki. Zablokowanie możliwości komentowania Zrzutki powoduje jednocześnie ukrycie wszystkich dodanych komentarzy. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania komentarzy o charakterze bezprawnym lub związanych z działalnością o takim charakterze, w tym komentarzy naruszających prawa osób trzecich.
  13. Operator przekazuje dane Wspierających (adres zamieszkania, adres e-mail, imię i nazwisko, nazwę firmy, numer rachunku bankowego) Organizatorowi. Organizator korzystając z tych danych może skontaktować się ze Wspierającym.
  14. Organizator ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie ewentualne obciążenia zwrotne (czyli zwłaszcza za chargebacki dla płatności kartami oraz w razie udostępnienia Organizatorowi w saldzie jego zrzutki transakcji niezgodnie z Umową lub wskutek błędu systemu). Operator zastrzega sobie prawo do blokowania środków na subkoncie Organizatora w celu pokrycia straty wywołanej wystąpieniem obciążenia zwrotnego. Dodatkowo Operator uprawniony jest do przekazania danych Organizatora oraz wszelkich przesłanych przez niego dokumentów związanych z prowadzeniem zrzutki (w tym dokumentów i informacji o których mowa w "XII Dodatkowa weryfikacja Organizatora" oraz dokumentów potwierdzających prawdziwość celu zrzutki jeśli takowe zostały przesłane) do PayU SA czyli operatora płatności internetowych obsługującego transakcje w Serwisie. Dane dotyczące zdrowia zostaną przekazane tym podmiotom jedynie na ich wyraźne żądanie.
  15. W przypadku Zrzutek organizowanych na rzecz Patrona wskazanego przez Organizatora, Organizator wyraża zgodę na przekazanie wszystkich środków zebranych w takiej Zrzutce bezpośrednio na rachunek bankowy Patrona, bez możliwości wykonania przelewu na inny rachunek bankowy. Organizator nie może odwołać wybranego Patrona i wypłata Składek z organizowanej na rzecz tego ostatniego Zrzutki jest możliwa tylko na rachunek bankowy Patrona. Ewentualne spory rozstrzygane będą we własnym zakresie między Patronami a Organizatorami Zrzutek. Informację, że Zrzutka jest prowadzona na rzecz Patrona, zamieszcza się na stronie takiej Zrzutki. Patrona uznaje się za beneficjenta takiej Zrzutki będącego drugą stroną stosunku prawnego darowizny ze Wspierającymi, natomiast Organizator jest jedynie podmiotem wspierającym Patrona w realizacji Zrzutki. Po założeniu zrzutki pod patronatem wybrany patron otrzyma maila z informacją o założonej zrzutce i podejmie decyzję czy akceptuję jej organizowanie przez danego Organizatora.
  16. W zamian za otrzymanie Składki w określonej wysokości Organizator zobowiązuje się względem Wspierającego do ściśle określonego świadczenia wzajemnego, w szczególności do zrealizowania oznaczonej usługi na rzecz Wspierającego lub przeniesienia na Wspierającego własności rzeczy (sprzedaży). Przedmiot świadczenia wzajemnego i zasady jego spełnienia określa Organizator.
  17. Jeśli brak jest świadczenia wzajemnego, a przekazywane przez wpłacających na rzecz Organizatora środki stanowią darowiznę i suma wpłat od jednej osoby przekroczyła kwotę zwolnioną z podatku od darowizn Organizator musi pamiętać o tym aby dokonać stosowanego zgłoszenia i rozliczenia z urzędem skarbowym – więcej szczegółów: ustawa, rozporządzenie. Jeśli zaś zrzutka ma na celu sprzedaż towarów lub usług Organizator musi pamiętać o stosownych rozliczeniach z urzędem skarbowym i wystawieniu rachunków wpłacającym.
  18. Organizator Zrzutki może samodzielnie określić kwotowo poziomy Składek Zrzutki.
  19. Organizator musi podać cel Zrzutki oraz opis Zrzutki (tak by każdy Wspierający wiedział jaki Projekt zostanie zrealizowany ze środków uzbieranych na Zrzutce i na co zostanie przeznaczona całość zebranych środków). Niedozwolone jest pozostawienie nieuzupełnionego pola opisu i celu oraz uzupełnienie ich w sposób niezrozumiały (pozostawiający wątpliwości co do Projektu jaki ma zostać zrealizowany z kwoty uzbieranej na Zrzutce).
  20. Zrzutka użytkownika może być wyświetlana w wynikach wyszukiwania (według nazwy/celu zrzutki) w wyszukiwarkach internetowych oraz wyszukiwarce na zrzutka.pl. Użytkownik może określić zakres widocznych informacji logując się w Serwisie, a następnie wchodząc w edycję swojej zrzutki i określając czy zrzutka ma być indeksowana w wyszukiwarkach.
  21. Profile użytkowników, które otrzymają wpłaty kartą odbiegające od normy (wiele wpłat powtarzalnymi kartami, podejrzanie wysokie wpłaty kartą, wpłaty kartą i natychmiastowe wypłaty i inne odbiegające od normy działania związane z płatnościami kartą) zostaną zablokowane do czasu wyjaśnienia sytuacji, a w przypadku braku złożenia zadowalającego wyjaśnienia przez użytkownika zostaną trwale usunięte.
  22. W przypadku wybranych przez Operatora zrzutek, a w szczególności zrzutek interesujących pod względem treści lub cieszących się szczególnym zainteresowaniem użytkowników Serwisu, Operator może dokonać ich nieodpłatnej promocji połączonej z promocją samego Serwisu, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji o takich zrzutkach na swoich witrynach w sieciach społecznościowych lub wykupienie reklam, w których taka zrzutka zostałaby wskazana, a także poprzez zaprezentowanie ich w newsletterze oraz powiadomieniach push. Promocja może być powiązana również z wykorzystaniem zdjęć znajdujących się w opisie promowanej zrzutki. Organizator wyraża zgodę na takie działanie Operatora i nie będzie rościł sobie z tego tytułu żadnych praw. Ponadto dla wszystkich zrzutek, dla których Organizator w trakcie ich edycji pozostawi zaznaczoną opcję "pozwól wyszukiwarkom na indeksowanie tej zrzutki" tworzone będą za pomocą rozwiązań marketingowych udostępnianych przez firmę Facebook oraz Google tzw. dynamiczne reklamy remarketingowe (odznaczenie checkboxa "pozwól wyszukiwarkom na indeksowanie tej zrzutki" podczas edycji zrzutki spowoduje wyłączenie wspomnianych reklam remarketingowych).
  23. Zwroty wpłat za pośrednictwem zrzutka.pl możliwe są wyłącznie w przypadku wpłat dokonanych za pomocą przelewu zwykłego lub za pośrednictwem PayU, do 3 lat po ich zaksięgowaniu na zrzutce. Koszt każdego zwrotu to 3 zł. O tym kto (wpłacający czy organizator) ponosi koszt wykonania zwrotu decyduje organizator zrzutki (tj. zlecający zwrot). W przypadku zwrotów wpłat dokonanych zwykłym przelewem pieniądze zostaną zwrócone do 2 dni roboczych (zwroty są możliwe jedynie na rachunek będący rachunkiem prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwroty na konta zagraniczne nie są możliwe). Dla wpłat dokonanych przez PayU pieniądze zostaną zwrócone do maksymalnie kliku dni roboczych (polityka PayU). Zwroty nie są możliwe dla wpłat dokonanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Blue Media oraz innych pośredników płatności, którzy nie przekazują Operatorowi numerów kont bankowych osób wspierających zrzutki tymi kanałami - w przypadku chęci wykonania przez Organizatora takich zwrotów, musi on skontaktować się z wpłacającymi i uzyskać dane do zwrotu, a następnie dokonać zwrotów poza systemem Operatora.
  24. W przypadku śmierci lub utraty zdolności prawnej przez Beneficjenta, organizator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o takim fakcie. W takim przypadku zrzutka jest blokowana przez Operatora, a zgromadzone i niewypłacone do czasu zablokowania zrzutki środki są zwracane Wspierającym. Rozliczenie kwot, które zostały wypłacone przez Organizatora przed powzięciem przez Operatora informacji o śmierci lub utracie zdolności prawnej przez Beneficjenta pozostaje w wyłącznej gestii Organizatora i Wspierających.
 7. ZRZUTKA PRYWATNA
  1. W zakresie działalności Serwisu Operator zapewnia przestrzeń dla Organizatorów do przeprowadzenia Zrzutki prywatnej dla wybranych i indywidualnie oznaczonych przez Organizatora Użytkowników.
  2. Zrzutka prywatna jest dostępna dla określonego kręgu osób. Organizator we własnym zakresie zaprasza wybranych Użytkowników lub inne osoby do uczestnictwa w Zrzutce przesyłając indywidualny link do skonkretyzowanej Zrzutki prywatnej poprzez wiadomość SMS lub e-mail oraz inne kanały komunikacyjne, według swojego wyboru. Użytkownicy mogą zapraszać kolejne osoby znajome udostępniając im kod otrzymany od Organizatora.
  3. Wspierający udostępniając informację o swojej wpłacie na Zrzutkę prywatną w mediach społecznościowych powinni udostępniać ją tylko osobom znajomym w celu zachowania prywatnego charakteru Zrzutki.
  4. Dla zrzutek, których Organizator prześle dokumentację potwierdzającą prawdziwość opisu zbiórki, w widoku zrzutki zostanie dodana informacja „Organizator przesłał dokumenty potwierdzające prawdziwość opisu zrzutki”. Po otrzymaniu takiego statusu, organizator zrzutki nie będzie miał możliwości wprowadzania zmian celu i opisu zrzutki.
 8. ZRZUTKA PROMOWANA (DAWNIEJ PUBLICZNA)
  1. W zakresie działalności Serwisu Operator zapewnia za wynagrodzeniem przestrzeń dla Organizatorów do przeprowadzenia Zrzutki promowanej (dawniej publicznej) dostępnej dla wszystkich Użytkowników.
  2. Po zaakceptowaniu statusu zrzutki promowanej (dawniej publicznej) edycja tytułu (celu) i opisu takiej zrzutki nie jest możliwa
  3. Dla zrzutek, których Organizator prześle dokumentację potwierdzającą prawdziwość opisu zbiórki, w widoku zrzutki zostanie dodana informacja „Organizator przesłał dokumenty potwierdzające prawdziwość opisu zrzutki”. Po otrzymaniu takiego statusu, organizator zrzutki nie będzie miał możliwości wprowadzania zmian celu i opisu zrzutki. Ta procedura zostanie automatycznie zastosowana przy akceptowaniu statusu promowanego (dawniej publicznego) dla zrzutek charytatywnych.
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
  1. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
  4. Operator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Operatora i jego spółki zależne, pracowników, współpracowników, agentów, partnerów i licencjodawców przed i wobec wszelkimi roszczeniami oraz odpowiedzialnością, stratami i kosztami, wniesionymi przeciwko Operatorowi lub którejkolwiek z wyżej wymienionych osób, wynikającymi z, będącymi związanymi z lub które mogą wyniknąć z dostępu lub korzystania z Serwisu, a także z naruszenia lub domniemanego naruszenia niniejszego Regulaminu, licencji lub naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw własności intelektualnej, reklamy, poufności lub prawa prywatności, wszelkich przepisów, zasad, przepisów, kodeksów, ustaw, rozporządzeń i zarządzeń.
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
  1. Operator jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w postaci udostępnienia w ramach Serwisu przestrzeni dla Użytkowników do przeprowadzenia Zrzutki oraz pośredniczącym w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika związane z przekazanymi temu Użytkownikowi Składkami zebranymi na realizację Projektu, w szczególności w zakresie odpowiedzialności podatkowej, w tym także odpowiedzialności określonych postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
  2. Operator zastrzega, iż nie jest stroną Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu i nie odpowiada za wykonanie zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami na jej podstawie. Stronami umów zawieranych podczas organizowanych Zrzutek za pośrednictwem Serwisu są Użytkownicy. Operator nie jest Stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z nich roszczenia.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika spowodowane działaniem siły wyższej lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu ze względów technicznych lub konserwacyjnych, przy czym w miarę możliwości Operator będzie informował Użytkowników o takich przypadkach z wyprzedzeniem.
  4. Operator nie odpowiada za działania Użytkowników polegające na wykorzystywaniu Kont Użytkowników w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem.
  5. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku zasady świadczenia tych usług są określane przez te podmioty.
 11. TRANSAKCJE REJESTROWE
  1. Transakcja Rejestrowana oznacza Transakcję, która podlega rejestracji zgodnie z wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ze względu na jej równowartość przekraczającą 15.000,00 € (Euro) również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w trakcie zlecania Transakcji Rejestrowanej, Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu informacji GIIF. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w przypadku nie otrzymania wymaganych informacji, Serwis może odmówić przyjęcia Składek bądź ich wypłaty o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika wysyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 12. DODATKOWA WERYFIKACJA ORGANIZATORA
  1. Przed pierwszą wypłatą Organizator poproszony zostanie o wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 PLN (którą potem będzie mógł wypłacić z powrotem na swój rachunek bankowy) na rachunek bankowy swojej Zrzutki z rachunku bankowego posiadanego przez Organizatora. W tytule tego przelewu Organizator musi podać ciąg znaków wskazanych pod nagłówkiem „Krok 1” w zakładce „Zweryfikuj konto” w polu „Tytuł przelewu”. Przelew weryfikacyjny może być wykonany wyłącznie z rachunku bankowego prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Po zaksięgowaniu przelewu weryfikacyjnego Organizatora dane z przelewu (imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa innego podmiotu prawnego) uzupełnią dane jego Konta Użytkownika. Organizator nie może zmienić tych danych.
  3. W przypadku, gdy łączna ilość Składek zebranych od Wspierających w ramach profilu Organizatora przekroczy w jakimkolwiek momencie równowartość 4000 zł, Organizator zostanie poproszony o dokonanie dodatkowej weryfikacji polegającej na przesłaniu drogą elektroniczną skanu ważnego dowodu osobistego (obu stron) lub paszportu (strona ze zdjęciem) w przypadku osób fizycznych (prywatnych) ORAZ (dodatkowo) dokumentu potwierdzającego wpis w odpowiednim rejestrze (CEIDG, KRS) lub innego umożliwiającego identyfikację w przypadku osób innych niż fizyczne (firm, fundacji itp.). Dane z przesłanego dokumentu muszą pokrywać się z danymi właściciela rachunku bankowego, z którego wcześniej wykonany został przelew weryfikacyjny (tj. danymi osobowymi w przypadku osoby fizycznej i danymi z dokumentu firmowego (KRS / CEIDG) w przypadku osób innych niż fizyczne). Przesłane dokumenty muszą być czytelne, a dane w nich zawarte muszą odpowiadać danym podanym podczas rejestracji konta. Obowiązkowe jest umieszczenie na skanach/zdjęciach dokumentów dopisku: "Dokument ważny tylko do celów weryfikacji konta na zrzutka.pl" oraz zamazanie wszelkich zbędnych pól w taki sposób aby adres zamieszkania, obywatelstwo, nr dokumentu tożsamości, PESEL, data ważności oraz imię i nazwisko były nadal widoczne. W przypadku konta użytkownika firmowego skan dokumentu osobistego musi być skanem dokumentu należącego do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie kontem użytkownika na zrzutka.pl będącej pracownikiem bądź właścicielem firmy / fundacji / organizacji (wysłanie dokumentu tożsamości jest w tym wypadku jednoznaczne z oświadczeniem, że przesłany skan dokumentu należy do pracownika bądź właściciela danej firmy / fundacji / organizacji. W przypadku jeśli na dokumentach firmowych nie widnieją dane osoby z nadesłanego dokumentu tożsamości to dodatkowo należy dosłać upoważnienie do zarządzania profilem wystawione dla tej osoby przez firmę/organizację - w przypadku podmiotów posiadających wpis KRS zgoda musi być wystawiona przez organ reprezentujący podmiot i podpisana przez wszystkie osoby wchodzące w skład tego organu, alternatywnie możliwe jest wysłanie skanów dokumentów tożsamości wszystkich osób wchodzących w skład organu reprezentującego podmiot zgodnie z KRS i umocowanego do składania oświadczeń). Jeśli taka jest wola Użytkownika możliwe jest również przedstawienie wymaganych dokumentów wymienionych w tym punkcie do wglądu w siedzibie Zrzutka.pl i w takim wypadku nie ma konieczności ich wysyłania drogą elektroniczną.
  4. Do czasu spełnienia wskazanego w pkt XII.1, 2 i w uzasadnionych przypadkach 3 obowiązku, Składki nie zostaną przekazane na rachunek Organizatora.
  5. W przypadku nie spełnienia przez Organizatora obowiązku wskazanego w pkt XII.1, 2 i uzasadnionych przypadkach 3 w terminie 14 dni, Operator zastrzega sobie prawo do przerwania zrzutki i zwrotu wpłaconych Składek Wspierającym.
  6. W przypadku opisanym w pkt XII.6, jeżeli dokumentacja przedłożona przez Organizatora nie rozwieje opisanych w tym punkcie wątpliwości, Operator zastrzega sobie prawo do przerwania zrzutki i zwrotu wpłaconych Składek Wspierającym.
  7. W przypadku niezaakceptowania w terminie 14 dni z przyczyn formalnych (niespełnienie zapisów regulaminu) przez serwis zrzutka.pl dokumentów wymienionych w XII pkt. 3, dokumenty te zostaną automatycznie usunięte, a co za tym idzie w celu wykonania weryfikacji konta należało je będzie wysłać raz jeszcze.
  8. W przypadku jeśli numer konta przypisany do profilu na skutek wykonania przelewu weryfikacyjnego opisanego w pkt XII.1. ulegnie zmianie (np. na skutek zamknięcia konta w banku) należy ten fakt zgłosić pod adresem . Po zgłoszeniu tego faktu zostaną przesłane instrukcje dotyczące zmiany konta przypisanego do profilu organizatora. Jest to ważne dla poprawnej realizacji wypłat (wypłaty realizowane są na numer konta przypisany do profilu na skutek wykonania przelewu weryfikacyjnego). W razie braku odpowiedniego zgłoszenia i wypłaceniu przez Organizatora składek na nieaktualny rachunek Operator nie ponosi odpowiedzialności za taki stan rzeczy (zgodnie z pkt V.4. niniejszego regulaminu). Nie jest dopuszczalna zmiana numeru rachunku bankowego z uwagi na dokonanie na dotychczas podanym przez Organizatora rachunku zajęcia komorniczego lub zajęcia w egzekucji administracyjnej. W przypadku uzyskania przez Operatora wiedzy o takiej przyczynie zmiany rachunku bankowego, Operator odmawia jego zmiany.
  9. W przypadku profilu osoby innej niż osoba fizyczna (np. profilu firmy, fundacji) wymagane jest przesłanie upoważnienia dla osoby zarządzającej profilem podpisanego przez wszystkie osoby zarządzające zgodnie z zapisami zawartymi w KRS/dokumentach firmowych.
  10. Możliwość wykonywania zwrotów jest blokowana dla Organizatorów, którzy nie przeszli procedur weryfikacyjnych dotyczących wypłat (opisanych w punktach 1-9 działu XII - powyżej). Możliwość wykonywania zwrotów jest również blokowana Organizatorom w sytuacjach opisanych w dziale VI. ORGANIZACJA I WSPIERANIE ZRZUTEK w punkcie 5 i odblokowywana dopiero po spełnieniu warunków określonych w tym punkcie w stosunku do wypłat.
 13. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług, usuwając Konto Użytkownika.
  3. Operator zastrzega sobie uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym i usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Operator uprawniony jest także do zawieszenia świadczenia Usług lub zablokowania dostępu do Konta użytkownika na czas potrzebny dla wyjaśnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo działania Użytkownika sprzecznie z prawem lub Regulaminem.
  4. Operator może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Operatora lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
  5. Wszystkie ewentualne wpłaty zaksięgowane po usunięciu Konta użytkownika lub Zrzutki zostaną zwrócone do nadawców. Uwaga – po zakończeniu zrzutki wpłaty nadal są możliwe - uniemożliwia je jedynie usunięcie zrzutki wspomniane w zdaniu wcześniejszym.
 14. REKLAMACJE
  1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez Operatora w Serwisie niezgodnie z jego postanowieniami.
  2. Reklamację należy kierować na adres kontaktowy 53 - 015 Wrocław Karkonoska 59 z dopiskiem “zrzutka.pl” lub adres poczty elektronicznej: .
  3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji, przypisany do Konta Użytkownika lub podany w składanej reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji lub pisemnie na adres wskazany w reklamacji.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego w § 13 ust. 3 (poprzedni) w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji będzie szczególnie utrudnione lub wymagać będzie wiadomości specjalnych, a także gdy napotka inne przeszkody niezależne od Operatora. Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo wydłuża okres rozpoznania reklamacji.
  5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie.
  6. Operator zastrzega możliwość nierozpatrywania reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Organizatora powstała w związku z niewywiązaniem się z zobowiązań jakie Organizator przyjął na siebie w stosunku do Wspierających w zamian za otrzymane Składki na realizację Projektu.
 15. PRAWA AUTORSKIE
  1. Nazwa Serwisu, jego sposób działania, wygląd graficzny, oprogramowanie, kod strony oraz baza danych podlegają ochronie prawnej jako utwór prawa autorskiego.
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
  2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  3. Żadne opóźnienie lub odstąpienie od dochodzenia praw Operatora wynikających z Regulaminu nie może być traktowane jako zrzeczenie się tych praw. Zrzeczenie się przez Operatora konkretnych indywidualnych uprawnień (roszczeń) nie oznacza ogólnego zrzeczenia się wszystkich przysługujących mu środków prawnych. Częściowe wykorzystanie przysługujących Operatorowi uprawnień nie wyklucza późniejszego skorzystania ze wszystkich praw mu przysługujących.
  4. Operator zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, do których należą zmiany regulacji prawnych oraz czynniki ekonomiczne takie jak zmiana zakresu oferowanych dóbr i usług, a także gdy obowiązek jego zmiany wynika z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu władzy publicznej.
  5. Operator powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu -– takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia Usług.
  6. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu.
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.11.2016 r.
  8. Od dnia 1 października 2016 r. zmieniają się zasady wystawiania faktur. Jeśli w bieżącym miesiącu Użytkownik nie zgłosi chęci otrzymywania faktur uzupełniając (w zakładce "faktury" w moim koncie) dane konieczne do wystawienia faktury vat, faktura za ten miesiąc nie będzie mogła być wystawiona na początku kolejnego miesiąca. W takim wypadku otrzymanie faktury vat będzie możliwe dopiero za kolejny miesiąc.
 17. REGULAMIN ROZLICZEŃ - FUNKCJI UŁATWIAJĄCEJ ROZLICZENIA NA ZRZUTKA.PL
  1. Rozliczenia to produkt dostępny w ramach Serwisu (aktualnie jedynie w aplikacjach mobilnych, w przyszłości również na stronie www), mający za zadanie ułatwić rozliczanie grupowych przedsięwzięć. Umożliwia on rozliczenie wydatków poniesionych przez Organizatora z wydatkami poniesionymi przez inne osoby (uczestników rozliczenia) w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Procedura zakładania i przebieg Rozliczenia przedstawiają się następująco:
  2. Organizator rozliczenia zakłada Rozliczenie i dodaje do niego osoby biorące w nim udział, czyli wszystkie osoby, które składają się finansowo na realizację danego celu.
  3. W ramach Rozliczenia, w trakcie jego trwania, Organizator dodaje poniesione przez siebie wydatki przypisując do wydatku osobę lub osoby, na rzecz których został on poniesiony. Organizator może również dodać wydatki, które zostały poniesione przez inne osoby na rzecz Organizatora i/lub innych osób biorących udział w rozliczeniu – w takim wypadku aplikacja stosownie bilansuje kwoty i wynikową kwotą jest kwota jaką poszczególne osoby mają oddać Organizatorowi rozliczenia oraz kwota jaką ewentualnie Organizator rozliczenia ma oddać osobom, które zapłaciły za niego sumy większe niż on zapłacił za nie.
  4. Aplikacja na bieżąco bilansuje w danym Rozliczeniu wszystkie wydatki poniesione przez Organizatora z wydatkami poniesionymi przez inne osoby (uczestników rozliczenia), wskazując kwotę, którą każdy z uczestników przedsięwzięcia będącego przedmiotem Rozliczenia powinien uiścić na rzecz Organizatora oraz kwotę, którą ewentualnie Organizator powinien uiścić na rzecz innych osób (jeśli któraś z osób sumarycznie w trakcie trwania rozliczenia zapłaciła za Organizatora więcej niż on zapłacił za nią).
  5. Po zakończeniu rozliczenia Organizator może skorzystać z funkcji "zorganizuj zrzutkę", która automatycznie zakłada zrzutkę na dane Rozliczenie. Uczestnicy otrzymują link do wpłaty na zrzutkę – do linku automatycznie przypisana jest kwota jaką mają wpłacić tj. kwota, która wynika z rozliczenia. W opisie zrzutki Organizator ma możliwość automatycznego zamieszczenia spisu kwot jakie są mu dłużne poszczególne osoby (uczestnicy rozliczenia), jak również ma możliwość dowolnego edytowania i zmieniania opisu zrzutki.
  6. Uczestnicy przedsięwzięcia objętego Rozliczeniem dokonują wpłat na zorganizowaną w ten sposób zrzutkę, odpowiednio do kwot, które powinni uiścić na rzecz Organizatora.
  7. Odnośnie Rozliczeń obowiązują odpowiednio postanowienia regulaminu zrzutka.pl odnoszące się do zrzutek, w szczególności zapisy dotyczące dozwolonego celu i opisu Rozliczenia oraz procedur weryfikacji Organizatora. Ponadto, mają zastosowanie następujące zasady: a) Operator nie jest stroną umów zawieranych między użytkownikami. Wszelkie rozliczenia dokonane za pomocą zrzutki zorganizowanej na podstawie Rozliczenia są rozliczeniami pomiędzy Organizatorem a uczestnikami Rozliczenia; b) Obowiązkiem Użytkownika, dokonującego wpłaty na zrzutkę będącą efektem Rozliczenia, jest upewnienie się, że kwota wpłacana na rzecz Organizatora jest prawidłowa i zgodna z ustaleniami pomiędzy nim a Organizatorem. Wobec powyższego, operator nie odpowiada za nieprawidłowości w rozliczeniach pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem rozliczenia wynikłe z błędnego obliczenia kwot należnych Organizatorowi, nawet, jeżeli błąd taki wynikałby z nieprawidłowego działania aplikacji;
ZAŁĄCZNIK NR 1

Założenie i korzystanie z konta na zrzutka.pl jest w 100% DARMOWE dla wszystkich!


Zero opłat!

Organizatorze - nie ponosisz żadnych opłat ani prowizji za organizowanie zrzutek i wypłacanie środków ze zrzutka.pl. 100% zebranej kwoty możesz wypłacić w dowolnym momencie na własne konto bankowe.

Uczestniku - jeśli chcesz na zrzutki możesz wpłacać nie ponosząc żadnych opłat! Szczegóły poniżej.


Użytkownik Funkcja podstawowa Czas realizacji Koszt
Organizator zorganizowanie zrzutki natychmiast 0 zł
wypłata ze zrzutki* do 1 dnia roboczego
Uczestnik wpłata na zrzutkę zwykłym przelewem do 2 dni roboczych
błyskawiczna wpłata na zrzutkę PayU* do minuty

* w procesie wpłaty i wypłaty dodaliśmy opcję przekazania darowizny dla zrzutka.pl - jeśli nie chcesz jej przekazywać nie zaznaczaj checkboxa dotyczącego przekazania wsparcia dla zrzutki, a gdy przypomnimy Ci o darowiźnie podświetlając właściwą sekcję - wybierz "Nie, dziękuję".


Z czego się utrzymujemy? Z darowizn, które wpłacający, jeśli chcą, mogą nam przekazać przy wpłacie, a organizator zrzutki przy wypłacie.

Posiadamy też różne opcje promowania i ulepszania zrzutki, aby je zobaczyć - kliknij.


Użytkownik Funkcja premium Czas realizacji Koszt
Organizator ekspresowa wypłata** do 5 minut 5 zł za każdy 1000 zł
przyjazny link (tzw. alias) natychmiast 3 zł / 7 dni, 6 zł / 14 dni, 9 zł / 30 dni
wyświetlenie na liście promowanych (dawniej publicznych) zrzutek*** do 24h 12 zł / 7 dni, 24 zł / 14 dni, 36 zł / 30 dni
specjalne wyróżnienie zrzutki promowanej (dawniej publicznej) na liście*** natychmiast 21 zł / 7 dni, 42 zł / 14 dni, 63 zł / 30 dni
pakiet podstawowy: przyjazny link, wyświetlenie na liście promowanych (dawniej publicznych) zrzutek, specjalne wyróżnienie zrzutki publicznej na liście*** natychmiast 24 zł / 7 dni, 48 zł / 14 dni, 72 zł / 30 dni

** ekspresowe wypłaty są możliwe w określonych dniach i godzinach dla użytkowników posiadających konta w określonych bankach - czytaj więcej.

*** wyróżnienie jest dostępne wyłącznie ze statusem „promowana” (dawniej publiczna). Status promowany (dawniej publiczny) zrzutki może być ustawiony tylko dla zrzutek organizowanych przez osoby zweryfikowane przelewem. Przed akceptacją reklamy lub statusu promowanego zrzutki wymagane będzie przesłanie dokumentów poświadczających wiarygodność zbiórki. W przypadku ich nie przedstawienia status promowany zrzutki może zostać odrzucony.

OPŁATY ZA ZWROTY I WARUNKI ZWROTÓW:
 • Zwroty wpłat za pośrednictwem zrzutka.pl możliwe są wyłącznie w przypadku wpłat dokonanych za pomocą przelewu zwykłego lub za pośrednictwem PayU, do 3 lat po ich zaksięgowaniu na zrzutce. Koszt każdego zwrotu to 3 zł. O tym kto (wpłacający czy organizator) ponosi koszt wykonania zwrotu decyduje organizator zrzutki (tj. zlecający zwrot). W przypadku zwrotów wpłat dokonanych zwykłym przelewem pieniądze zostaną zwrócone do 2 dni roboczych (zwroty są możliwe jedynie na rachunek będący rachunkiem prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwroty na konta zagraniczne nie są możliwe). Dla wpłat dokonanych przez PayU pieniądze zostaną zwrócone do maksymalnie kliku dni roboczych (polityka PayU). Zwroty nie są możliwe dla wpłat dokonanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Blue Media oraz innych pośredników płatności, którzy nie przekazują Operatorowi numerów kont bankowych osób wspierających zrzutki tymi kanałami - w przypadku chęci wykonania przez Organizatora takich zwrotów, musi on skontaktować się z wpłacającymi i uzyskać dane do zwrotu, a następnie dokonać zwrotów poza systemem Operatora.
Regulamin płatności cyklicznych
 1. Definicje dodatkowe: Mecenas oznacza Wspierającego, który decyduje się na cykliczne wspieranie Organizatora i/lub Operatora.
 2. Mecenas w ramach Serwisu może wybrać jednego lub większą liczbę Organizatorów oraz zdecydować o chęci wspierania ich działalności poprzez cykliczne, np. comiesięczne przekazywanie środków pieniężnych na ich działalność, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Mecenas w ramach Serwisu może zdecydować o chęci wspierania działalności Operatora poprzez cykliczne, np. comiesięczne przekazywanie środków pieniężnych na jego działalność, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Wsparcie przekazywane przez Mecenasa na rzecz Organizatora i/lub Operatora ma charakter powtarzalny. Mecenas, wybierając określoną kwotę zobowiązuje się do cyklicznego, comiesięcznego (lub innego – zależnie od okresu wybranego przez Mecenasa) wspierania Organizatora i/lub Operatora.
 5. Możliwość przekazywania wsparcia cyklicznego jest dostępna TYLKO dla Wspierających (Mecenasów) zarejestrowanych na portalu zrzutka.pl – jest to związane z koniecznością umożliwienia Mecenasom rezygnacji z przekazywania cyklicznego wsparcia, a taka rezygnacja możliwa jest w profilu Mecenasa na zrzutka.pl.
 6. Mecenas zawierając umowę z Organizatorem i/lub Operatorem oraz wybierając określoną kwotę wyraża zgodę na cykliczne (w określonym dniu każdego miesiąca kalendarzowego lub określonych dniach miesiąca kalendarzowego) pobieranie przez bramkę płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości Wsparcia (obciążenie karty płatniczej). W zależności od wyboru Mecenasa, Wsparcie będzie pobierane przez PayU S.A. w dniu X, Y lub Z każdego miesiąca kalendarzowego.
 7. Mecenas w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez bramkę płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Mecenasa unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Mecenas cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Organizatora i/lub Operatora.
 8. Decyzję o cyklicznym wspieraniu Organizatora i/lub Operatora Mecenas podjąć może w odpowiednio do tego wyznaczonych, wyodrębnionych polach dostępnych na ekranach widoków wpłat na zrzutki Organizatorów.
 9. Możliwość włączenia płatności cyklicznych na rzecz zrzutki Organizatora jest dostępna tylko i wyłącznie dla Organizatorów, którzy przeszli pełną, dwustopniową weryfikację osobową opisaną w XII DODATKOWA WERYFIKACJA ORGANIZATORA niniejszego regulaminu.
 10. Polityka reklamacji opisana jest w dziale XIV REKLAMACJE regulaminu.
 11. Mecenas może w każdej chwili zrezygnować z przekazywania płatności cyklicznych na rzecz Organizatora i/lub Operatora logując się na swoim profilu na zrzutka.pl i wchodząc w ‘Ustawienia’ -> ‘Płatności cykliczne’, a następnie wybierając cykliczne wsparcie, które chce anulować.
 12. Cykliczne wsparcie będzie aktywne tylko dla aktywnych zrzutek. Dla zrzutek zablokowanych przez serwis zrzutka.pl, wyłączonych przez Organizatora, usuniętych przez Organizatora lub w jakikolwiek sposób ograniczonych przez Operatora lub Organizatora wsparcie cykliczne będzie przerywane. Cykliczne wsparcie, które nie wykona się na skutek braku środków na karcie płatniczej Mecenasa (lub z innych przyczyn), nie będzie ponawiane w danym okresie i kolejna próba obciążenia karty (pobrania cyklicznego wsparcia) podjęta zostanie dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym (to oznacza, że jeśli Mecenas zdefiniował np. cotygodniowe wsparcie, to w danym tygodniu wsparcie nie zostanie przekazane na wybraną zrzutkę, a kolejna próba jego przekazania nastąpi dopiero w kolejnym tygodniu).

Zrzutka.pl uses cookies necessary to operate the site, as well as those used to analyze traffic on the site and allow us to optimize the site. We also use cookies necessary for the effective marketing of our services. Read more: privacy policy.

Note - our privacy policy has changed.