id: svp2uf

Apteczki i akcesoria dla życia Ukrainy - pomóż ratować życie razem z nami! / First aid kits and accessories for the life of Ukraine - help us save lives with us!

Apteczki i akcesoria dla życia Ukrainy - pomóż ratować życie razem z nami! / First aid kits and accessories for the life of Ukraine - help us save lives with us!

Our users created 1 188 861 fundraisers and raised 1 252 300 482 zł

What will you fundraise for today?

Description

English Version - Click Here Link


Witajcie Przyjaciele!


Uruchamiamy zrzutkę na zakup apteczek osobistych dla cywilów oraz służb medycznych i wojskowych ofiarom wojny, naszym najbliższym sąsiadom. Zebrane środki przeznaczamy na zakup apteczek oraz akcesoriów dla rannych i potrzebujących.

Nie możemy siedzieć z założonymi rękoma.

Ukrainie NALEŻY SIĘ godny i potrzebny sprzęt to szybkiego reagowania dla rannych.


Giną niewinni ludzie...

Wojsko ponosi straty. Coraz więcej rannych...


Zbieramy na apteczki i wysyłamy wszystkie pod granicę stamtąd rozwożone są po całej Ukrainie.


Apteczka to koszt między 60 zł a 140 zł - nastawiamy się na różne ze względu na ograniczoną dostępność na rynku.


Będziemy Was informować jakie działania są podejmowanie dzięki nim.

Wszystkie koszty operacyjne pokrywamy z własnych środków (pojazdy, transport oraz zaangażowanie ludzi w sprawę).


Uwaga !!! Uwaga !!!


Dlaczego gotowe apteczki ?

Szybkość dostawy, unifikacja, szybka i nie zabierająca miejsca wysyłka na Ukrainę. Oszczędność miejsca i czasu, który jest bezcenny dla wszystkich potrzebujących.


Czy apteczka użyta potrafi uratować życie ?

TAK! Tylko potrzeba jest bardzo duża. Musimy mieć te apteczki.


Czy apteczki na Ukrainie są teraz potrzebne ?

TAK! I to bardzo mamy tam bardzo duże zapotrzebowanie na środki lecznicze oraz akcesoria do szybkiego reagowania dla rannych.


Jak mogę pomóc w sprawie ?

Ta zbiórka jest odpowiedzią na to pytanie i została stworzona z myślą o najważniejszych potrzebach dla Ukrainy.


Pokażmy im, że jesteśmy razem z nimi, wysyłając ciepło oraz nadzieję na lepsze jutro!


Każda złotówka może uratować komuś życie.


#RazemDlaUkrainy #ApteczkaDlaUkrainy


Nieśmy Dobro!


__________________________________

UA


Вітаємо друзі!


Ми запускаємо картку на придбання індивідуальних аптечок для цивільного населення, а також медичних і військових послуг для постраждалих від війни, наших найближчих сусідів. Зібрані кошти витрачаємо на придбання аптечок та аксесуарів для постраждалих та нужденних.

Ми не можемо сидіти, склавши руки.

Україні ПОТРІБНЕ гідне та необхідне обладнання для швидкого реагування на поранених.


Гинуть невинні...

Військові зазнають втрат. Все більше і більше поранених...


Ми збираємо їх в аптечки і відправляємо все за кордон, а звідти доставляємо по всій Україні.


Аптечка коштує від 60 до 140 злотих - ми орієнтуємося на різні через обмежену доступність на ринку.


Ми повідомимо, які дії зроблені завдяки їм.

Усі експлуатаційні витрати ми покриваємо за рахунок власних ресурсів (автотранспорт, транспорт та участь людей у ​​справі).


Увага!!! Увага!!!


Чому готові аптечки?

Швидкість доставки, уніфікація, швидка та економна доставка в Україну. Економія місця та часу, що є неоціненним для всіх, хто цього потребує.


Чи може використана аптечка врятувати життя?

ТАК! Єдина потреба дуже велика. Ми повинні мати ці аптечки.


Чи потрібні зараз в Україні аптечки?

ТАК! І у нас там дуже великий попит на лікувальні засоби та аксесуари для швидкого реагування на поранених.


Як я можу допомогти у справі?

Цей збір коштів є відповіддю на це питання і створений з урахуванням найважливіших потреб України.


Покажимо їм, що ми з ними, даруємо нам тепло та надію на краще завтра!


Кожен злотий може врятувати чиєсь життя.


#TotalForUkraine # АптечкаForUkraine


Давайте принесемо добро!

English below:

Welcome friends!


We are launching a card for the purchase of personal first aid kits for civilians as well as medical and military services for war victims, our closest neighbors. We spend the collected funds on the purchase of first aid kits and accessories for the injured and the needy.

We cannot sit with our arms folded.

Ukraine NEEDS worthy and necessary equipment for rapid response for the wounded.


Innocent people die ...

The military is making losses. More and more injured ...


We collect them for first aid kits and send them all abroad, and from there they are delivered all over Ukraine.


The first aid kit costs between PLN 60 and PLN 140 - we are targeting different ones due to the limited availability on the market.


We will inform you what actions are taken thanks to them.

We cover all operating costs from our own resources (vehicles, transport and people's involvement in the case).


Attention !!! Attention !!!


Why ready-made first aid kits?

Speed ​​of delivery, unification, fast and space-saving shipping to Ukraine. Saving space and time, which is invaluable to all those in need.


Can a used first aid kit save a life?

YES! The only need is very great. We must have these first aid kits.


Are first aid kits in Ukraine needed now?

YES! And we have a very high demand there for healing agents and accessories for rapid response for the injured.


How can I help with the case?

This fundraiser is an answer to this question and was created with the most important needs for Ukraine in mind.


Let us show them that we are with them, sending us warmth and hope for a better tomorrow!


Every zloty can save someone's life.


#TotalForUkraine # First aid kitForUkraine


Let us bring good!

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Donations 5

 
User unregistered
2,97 zł
 
User unregistered
1 zł
 
User unregistered
1 zł
KA
Kacper Adamczyk
1,37 zł
 
Hidden data
hidden

Comments 1

 
2500 characters