NATIVE SLAVIC FAITH - A place to call home, POLAND end in 195 days ID: yb7p5y

NATIVE SLAVIC FAITH - A place to call home, POLAND

Collected 29 471 zł
needed 160 000 zł

18 %

DONATE

CHIP IN ORGANIZER


This profile is verified by bankwire, ID and company documents

Ask a question

Chip in short description (text only)


Chip in description (use editor)

Projekt zmierzający do zakupu ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe.


W sumie mamy już przeszło 67.303 złote.


Wyobraźcie sobie czysty ekologicznie teren w centralnym miejscu którego szumi Święty Gaj, a w nim skryta jest niewielka, kryta gontem, poświęcona odwiecznym słowiańskim bóstwom, świątynia. W pewnym oddaleniu wznosi się drewniany gród z przycupniętą w jego cieniu całoroczną wioską. Nie jest to jednak kolejny skansen lecz rzeczywiste miejsce, w którym oprócz zachowania rodzimej kultury nadal podtrzymywane są słowiańskie wierzenia. Gdzie rekonstrukcja historyczna jest jednym, lecz nie jedynym ważnym, elementem życia społeczności pozostającej w zgodzie z tradycją swoich przodków, a jednocześnie nie będącej oderwaną od współczesnej rzeczywistości. Społeczności, żyjącej w myśl prostej zasady: "rób co chcesz bylebyś przy tym nie krzywdził innych".

W gronie osób nam podobnych powstał projekt wykreowania przestrzeni architektoniczno-krajobrazowej zgodnej z zasadami starożytnych, słowiańskich przekazów. Przestrzeni mogącej stanowić nie tylko teren rekreacyjny dla całych rodzin, niosącej głębsze wartości edukacyjne, ale przede wszystkim przywracającej zapomniane dla większości polskiego społeczeństwa tradycje i wierzenia. Naszym marzeniem jest, by po wiekach na polskich ziemiach znów wzrastał poświęcony przodkom Święty Gaj. By powstała świątynia, w której spotykać się będą mogli czciciele Świętowita, Peruna, Welesa, Mokoszy oraz pozostałych bóstw, których pamięć stanowi część naszego dziedzictwa. Być może z czasem powstanie tradycyjna słowiańska wioska, w której ludzie poszukujący kontaktu z naturą czuliby się jak u siebie.

Bardzo liczymy na Wasze wsparcie. Twórzcie z nami rodzimowierczą historię! Nawet drobna kwota wpłacona przez wiele osób pozwoli nam zrobić krok naprzód. Pamiętajcie, że to co dziś przekażecie, wróci do Was jutro w formie publicznie dostępnego miejsca, z którego sami będziecie mogli korzystać.


Po więcej informacji zapraszamy na:


W przeciągu tygodnia od jej dokonania prześlij pod e-mail: rkp.org.pl(at)wp.pl dowód swojej wpłaty i odbierz nagrody.
Przy wsparciu

50 PLN lub więcej

otrzymasz od nas smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie.

150 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie.

600 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także (gdy stosowna ziemie na cele kultowe zostanie już zakupiona) prawo do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie podczas organizowanych tam spotkań i świąt rodzimowierczych (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni).

1000 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także (gdy stosowna ziemia na cele kultowe zostanie już zakupiona) prawo do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie niezależnie od terminu (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni podczas spotkań i świąt lub nie dłuższym niż 2 tygodnie po za terminami spotkań i świąt).

1500 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także (gdy stosowna ziemie na cele kultowe zostanie już zakupiona) prawo do darmowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie podczas organizowanych tam spotkań i świąt rodzimowierczych (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni) oraz do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie w pozostałym okresie (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 2 tygodnie).

2000 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także (gdy stosowna ziemie na cele kultowe zostanie już zakupiona) prawo do darmowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie podczas organizowanych tam spotkań i świąt rodzimowierczych (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni) oraz do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie w pozostałym okresie (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 2 tygodnie), jak również zostaniesz uhonorowany jako darczyńca wpisem z imienia i nazwiska na planowanej honorowej tablicy pamięci.

Uwaga: w przypadku nagród wysyłanych za granice, dodatkowy koszt wysyłki pokrywa wspierający.

Projekt wspierają:


Dotąd o projekcie napisali:

Rodzimowiercza ziemia [wywiad]

www.smakizpolski.com.pl | 2015-10-13

SMAKI Z POLSKI: Witam serdecznie, moim rozmówcą jest Szymon Piast Kuliński, jeden ze współprowadzących projekt „Rodzimowiercy na swoim”, którego główną ideą jest zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe i wybudowanie na niej pierwszej w pełni publicznej rodzimowierczej świątyni. Trudno, żebym na początku naszego wywiadu nie zadał pytania – skąd wziął się ten pomysł?

Rodzimowiercy na swoim – wywiad z działaczami RKP

www.slawoslaw.pl | 2015-10-25

W ostatnim czasie w słowiańsko-rodzimowierczym internecie głośno zrobiło się za sprawą projektu Rodzimowiercy na swoim – akcji mającej na celu doprowadzenie do zakupu ziemi przeznaczonej na rodzimowiercze cele kultowe. Idea projektu jest szczytna, jednak przekucie jej w rzeczywistość wymaga wielkiego nakładu pracy i pieniędzy.

Rodzimowiercy budują Święty Gaj

www.olsztyn.onet.pl | 2016-11-29

Członkowie Rodzimego Kościoła Polskiego planują powstanie prawdziwego, słowiańskiego miejsca kultu. Trwa akcja zbierania funduszy na ten cel.

Słowiańska osada w Polsce, czyli projekt „Rodzimowiercy na swoim”

okraglemiasteczko.net | 2016-11-29

Właśnie na naszych oczach powstaje niezwykła inicjatywa stworzenia miejsca dla ludzi o wspólnych wartościach.

NATIVE SLAVIC FAITH – A place to call home, POLAND

http://ecer-org.eu | 2016-12-21

Imagine an ecologic, sheer place, with a Sacred Grove in it’s center, that ever wisely hums, and a small, shingle-covered sanctuary, devoted to the ever living Slavic Gods.

Niżej prezentujemy wstępne cele, założenia i wymogi projektu, które nam przyświecają:

 • Zakupiony teren winien bezpośrednio posiadać, konieczną do sprawowania celów kultowych, linię brzegową rzeki lub jeziora (mile widziane sąsiedztwo lasu oraz możliwość poszerzenia gruntu o zakup sąsiednich działek dla rodzimowierców i rodzimokulturowców chcących osiąść w sąsiedztwie);
 • Teren winien mieć możliwość uzyskania prawa do zabudowy;
 • Teren winien być zakupiony na rodzimowierczy związek wyznaniowy, gwarantujący jego stałe (niezależne od warunków losowych dotyczących osób fizycznych), publiczne użytkowanie do celów kultowych;
 • Osoby fizyczne wspierające projekt finansowo (powyżej ustalonych progów) będą mogły liczyć na preferencyjne warunki korzystania z nieruchomości.
 • Łączna kwota zebranych ofiar na zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe może zostać pomniejszona o koszt prowadzenia i rozliczenia rachunku (np. opłacenie usług księgowej) oraz w przypadku kwot zebranych i przekazanych za pośrednictwem portali crowdfunding'owych może zostać ona pomniejszona o koszt wyprodukowania materiałów promocyjnych (wyszczególnionych w ramach poszczególnych zbiórek crowdfunding'owych) rozliczanych na podstawie rachunków.
 • Zakup oraz późniejsze utrzymanie nieruchomości wspierać mogą inne wspólnoty, fundację i związki rodzimowiercze w zamian za uznanie ich prawa do współużytkowania rzeczonej nieruchomości, nie naruszającego publicznego charakteru kultowego tejże nieruchomości.
 • Inne wspólnoty, fundacje i związki rodzimowiercze wpierające zakup i chcące uczestniczyć w użytkowaniu rzeczonego terenu zobowiązują się do bieżącego zamieszczania informacji odnośnie przebiegu poszczególnych etapów zbiórki na łamach stron swoich serwisów internetowych.
 • Użytkowanie nieruchomości przez inne wspólnoty, fundację i związki rodzimowiercze uwarunkowane jest w myśl zasady: „pozostawiam miejsce w takim stanie w jakim je zastałem lub lepszym”, pod groźbą wykluczenia danej wspólnoty, fundacji lub związku z dalszego użytkowania nieruchomości na lat 8.
 • Priorytetem po zakupie rzeczonej nieruchomości będzie jak najszybsze zasadzenie Świętego Gaju i wybudowanie Chramu. W późniejszym okresie rozbudowywana będzie dalsza infrastruktura - organizacja bazy noclegowej, terenu rekreacyjnego, sadu owocowego dawnych odmian (będącego częścią większego parku słowiańskiego), czy miejsca zamieszkania obsługi terenu.
 • Nieruchomość ma posiadać charakter niekomercyjny. Potencjalne uzyskiwane dochody będą przeznaczane na utrzymanie obiektu i jego rozwój.
 • W przypadku rozwiązania głównego związku nadzorującego nieruchomość zostaje ona przekazana nieodpłatnie, do użytkowania na tych samych warunkach, innej wspólnocie rodzimowierczej lub specjalnie do tego celu powołanej fundacji rodzimowierczej.

The project is aimed at buying land intended for ethnic, Slavic cult purposes.


Until now, we've gathered over 16.825 $ (67.303 zł).


Imagine an ecologic, sheer place, with a Sacred Grove in it's center, that ever wisely hums, and a small, shingle-covered sanctuary, devoted to the ever living Slavic Gods. In some distance, lies a wooden village, and a small burgh within its protective shadow. Not just another heritage park, but a genuine, lively place, that upholds both native culture and slavic beliefs. Where "historic reconstruction" is more than just a part of a community that stay in accordance with traditions and ways of our ancestors, without losing it's touch with today. Imagine a community that lives by a simple virtue: "Live the way you want, but do not hurt the others".

In a group of friends there was born a concept of creating a terrain which accords with rules of ancient, slavic tales. A place that could serve not only as a recreation park for families that passes deeper educational values, but mainly - a place, that could restore traditions left far behind by most of polish society. Our dream is to raise, after many centuries, a new Sacred Grove, dedicated to The Elders. To raise a temple, in which all the worshippers of Svantevit, Perun, Veles, Mokosha and countless other gods - could meet and praise, what is a vital part of our cultural legacy. Maybe someday, there will stand a traditional slavic village, where people, seeking contact with nature, would find their home.

We really do need your support. Let's make our Neopagan History! Even the smallest amount of money, given by many, will help us in making a big step forward. And please remember - everything you give today, will meet you tomorrow in a form of commonly available place, that you too will be able to use.


More information on pages:


Within one week, you should send your proof of payment to rkp.org.pl(at)wp.pl and collect your prize.
With your support:

600zł (150$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to discounted camping on the site designated within the property during meetings and native festivals (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days).

1000zł (250$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to discounted camping on the site designated within the property regardless of the date (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days during meetings and festivals or no longer than 2 weeks beyond the dates of meetings and festivals).

1500zł (375$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to free camping on the site designated within the property during meetings and native festivals (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days) and discounted camping on the site designated within the property during the remaining period depending on availability of free places and in the period no longer than 2 weeks).

2000zł (500$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to free camping on the site designated within the property during meetings and native festivals (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days) and discounted camping on the site designated within the property during the remaining period depending on availability of free places and in the period no longer than 2 weeks), as well as  you shall be honoured as a donor with the entry of your name on the memory array.

Note: If the prize is sent abroad (outside the territory of Poland), the additional cost of shipping is covered by the donor.

Projekt wspierają:


Dotąd o projekcie napisali:

NATIVE SLAVIC FAITH – A place to call home, POLAND

ecer-org.eu | 2016-12-21

Imagine an ecologic, sheer place, with a Sacred Grove in it’s center, that ever wisely hums, and a small, shingle-covered sanctuary, devoted to the ever living Slavic Gods.

Rodzimowiercza ziemia [wywiad]

www.smakizpolski.com.pl | 2015-10-13

SMAKI Z POLSKI: Witam serdecznie, moim rozmówcą jest Szymon Piast Kuliński, jeden ze współprowadzących projekt „Rodzimowiercy na swoim”, którego główną ideą jest zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe i wybudowanie na niej pierwszej w pełni publicznej rodzimowierczej świątyni. Trudno, żebym na początku naszego wywiadu nie zadał pytania – skąd\nwziął się ten pomysł?

Rodzimowiercy na swoim – wywiad z działaczami RKP

www.slawoslaw.pl | 2015-10-25

W ostatnim czasie w słowiańsko-rodzimowierczym internecie głośno zrobiło się za sprawą projektu Rodzimowiercy na swoim – akcji mającej na celu doprowadzenie do zakupu ziemi przeznaczonej na rodzimowiercze cele kultowe. Idea projektu jest szczytna, jednak przekucie jej w rzeczywistość wymaga wielkiego nakładu pracy i pieniędzy.

Rodzimowiercy budują Święty Gaj

www.olsztyn.onet.pl | 2015-11-02

Członkowie Rodzimego Kościoła Polskiego planują powstanie prawdziwego, słowiańskiego miejsca kultu. Trwa akcja zbierania funduszy na ten cel.

Słowiańska osada w Polsce, czyli projekt „Rodzimowiercy na swoim”

okraglemiasteczko.net | 2015-11-02

Właśnie na naszych oczach powstaje niezwykła inicjatywa stworzenia miejsca dla ludzi o wspólnych wartościach.

Our main goals and requirements are as listed below:

 • The terrain we're going to buy shall be placed, for cult purposes, nearby the riverside or lake (neighbouring forests and other lots for sale are no drawbacks... );
 • Building permission is requierd;
 • The area shall be fit to serve a constant cult purposes;
 • People that support the project financially shall expect preferential treatment and use of the area.
 • Total amount gathered might be reduced by crowdfunding operating fees and/or promoting materials costs on the bases of used bank accounts.
 • Purchase and further ude of the estate might be supported with help of other communites and pagan congergations in exchange for thair claiming of common use of the mentioned estate, without changing the public character of the estate..
 • Other congregations and foundations supporting the purchase and willing to use quoted estate are obligated to maintain informing about current stages of the fund via their media.
 • Use of the estate by other congregations is being based on the virtue: "I leave the place either as entered or better" under threat of being excluded from the the community and/or banning from further use of the estate for 8 years.
 • After the purchase, main priority will be platning the Sacred Grove and raising the Chram. Establishing the recreation area, fruit gardens, parkings and accomodation area are all secondary goals.
 • The estate character is non-profit. Any potential incomes will be used to support the area and its development.
 • In case of main congregation's denouement, the easte is being transfered to a similar organisation or another, newly established one, out of charge - given that presented terms are accepted.

Organizer did not add any news

To add a comment or

Wiesław Mikucki

Wiesław Mikucki

16.05.2018 20:53

Pozdrawiam tak trzymac niech wiara naszych przodków bedzie z wami

paweł oleba

paweł oleba

28.03.2018 21:40

ABC Remonty http://oleba.pl też wspiera taką szczytna inicjatywę

Michael Suszczenia

Michael Suszczenia

25.03.2018 11:45

SŁAWA!

Wojciech Słowik

Wojciech Słowik

21.03.2018 22:54

Niech się wam darzy! Ciepłe pozdrowienia od uduchowionego ateisty.

Michał Wiliński

Michał Wiliński

01.03.2018 22:31

Sława! oby projekt został zrealizowany.

Przemysław Urbanski

Przemysław Urbanski

09.02.2018 12:16

Oby do przodu Panowie

Marlena Królik

Marlena Królik

30.12.2017 21:48

Sława! Niech się darzy! :)

D12TRGPL Katulski Robert

D12TRGPL Katulski Robert

15.12.2017 15:09

Ku chwale Świętowida który wraz z Welesem utworzył nasz piękny świat.Walczmy razem o naszą prawdę i nigdy nie dopuśćmy by ten durny i zakłamany monoteizm który został nam na siłę wepchnięty wygrał.Słowianie razem ku chwale naszym bogom.Mam wielkie nadziej

Marcin Piątkowski

Marcin Piątkowski

25.10.2017 16:14

"By prawda i dobro wygrały"

Marcin Frydryszewski

Marcin Frydryszewski

01.10.2017 14:03

Rosnijcie w siłę!

Krzysztof Rosiek

Krzysztof Rosiek

26.09.2017 13:22

Cegiełka od Krzysztofa Mirosława Rośka, rodzimowiercy z Legnicy.

Dariusz Jóźwik

Dariusz Jóźwik

10.09.2017 17:56

Cześć. Przelewam drobną sumę. Widzę że potrzeby sa ogromne. Pozdrawiam

Piotr Piasecki

Piotr Piasecki

19.07.2017 10:50

Jak pisałem możecie liczyć na mnie. :-)

Bogusław Nosidlak

Bogusław Nosidlak

09.07.2017 14:27

Na tyle w tej chwili mnie stać, jestem z wami
...

Agnieszka Animucka

Agnieszka Animucka

08.07.2017 10:37

Wlasnie uslyszalam o tej inicjatywie od Pana Radomira na podkascie, powodzenia!

Marcin Pyszczak

01.06.2017 5:35

Rodzimowiercza Ziemia

Tomasz Burakowski

Tomasz Burakowski

31.05.2017 19:54

Niech wam bogi darzą

Grzegorz Staliś

Grzegorz Staliś

14.05.2017 23:29

Ile będę w stanie ,tyle będę wysyłał

Artur Gacuta

13.05.2017 21:15

Powodzenia

Karolina Grzelewska

Karolina Grzelewska

28.04.2017 21:50

jak się uda biere tam ślub!

Maria Dobrosława Rumińska

Maria Dobrosława Rumińska

27.04.2017 22:44

Bardzo się cieszę - trzymam kciuki i do zobaczenia na miejscu!!!

Michał Kubacki

Michał Kubacki

27.04.2017 14:59

Oby się udało!

Sława!

Jan Szeliga

Jan Szeliga

07.03.2017 15:08

Życzę powodzenia! Sława!

Monika Francuz

03.03.2017 18:30

Trzymam kciuki :)

Wladyslaw Piotr Giza

Wladyslaw Piotr Giza

24.02.2017 14:39

Proponuje w bukowinie Bobrzańskiej posiadam 5 h lasu z dała od ludzi mozna gród

Grzegorz Gubała

Grzegorz Gubała

24.02.2017 8:33

Skromnie ale jest raz na jakiś czas będę wspierał. Pozdrawiam

AGNIESZKA GOCKOWSKA

AGNIESZKA GOCKOWSKA

21.02.2017 9:34

sława !

Arkadiusz Luksiński

Arkadiusz Luksiński

10.02.2017 20:43

Super inicjatywa!

Andrzej Kostrzanowski

Andrzej Kostrzanowski

01.02.2017 10:59

To oddanie hołdu przodkom, jako członek społeczności i Słowianin. Chwała!!

Karolina Mojescik

Karolina Mojescik

31.01.2017 20:27

Powodzenia!

AGNIESZKA Osakunih

AGNIESZKA Osakunih

11.01.2017 13:15

Done :)

Karolina Oleksik

Karolina Oleksik

11.01.2017 10:55

Wracamy do korzeni !

Bartosz Ko_

26.12.2016 15:24

Dziękuję za wsparcie tradycyjnych wartości

Damian Pacek

Damian Pacek

19.12.2016 9:04

Damian i Kasia pozdrawiają! Sława organizatorom akcji !

Dominik Strzelecki

30.11.2016 13:31

Trzymam kciuki - w końcu świetna inicjatywa. Oby nasza rodzima wiara nie zginęła

Jakub Zych

Jakub Zych

19.10.2016 16:27

Cel chwalebny, sława!

Tomasz Zema

Tomasz Zema

31.08.2016 17:16

Miałem pójść na wysoce zakrapianą biesiadę, ale jednak wolę pić na swoim. Proszę

Michał Nowicki

Michał Nowicki

15.03.2016 3:36

Przepraszam, że tak mało, lecz daję tyle ile mogę. Sława!!!

Filip Malinowski

Filip Malinowski

11.03.2016 23:15

Powinniście bardziej promować tą akcje!

Krzysztof Folta

Krzysztof Folta

27.02.2016 17:57

Powrót do słowiańskich wartości to nasza ostatnia deska ratunku

Mirek Kazimierczak

Mirek Kazimierczak

09.01.2016 14:15

Niech się darzy..trzymam kciuki za projekt.

Joanna Dąbrowska

Joanna Dąbrowska

50 zł
Ryszard Hammer

Ryszard Hammer

50 zł
Iza Cierzan

Iza Cierzan

25 zł
Piotr Adamowicz

Piotr Adamowicz

150 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
Kornel Wojciechowsko

Kornel Wojciechowsko

200 zł
Amanda P. - S.

Amanda P. - S.

115 zł
Wioleta Szczepaniak

Wioleta Szczepaniak

25 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Tadeusz Mencel

Tadeusz Mencel

20 zł
Wiesław Mikucki

Wiesław Mikucki

25 zł
Marcelina

Marcelina

25 zł
Robert Spytek

Robert Spytek

20 zł
Waldemar Zygmunt

Waldemar Zygmunt

50 zł
Hidden data

Hidden data

10 zł
Hidden data

Hidden data

25 zł
Mariusz Wendołowicz

Mariusz Wendołowicz

50 zł
Slawomir Ś

Slawomir Ś

25 zł
Robert Spytek

Robert Spytek

20 zł
Darek Mahho

Darek Mahho

hidden
Maciej Kicior

Maciej Kicior

360 zł
Szymon Żołnierczyk

Szymon Żołnierczyk

25 zł
Bartosz Wójtowicz

Bartosz Wójtowicz

200 zł
Szaławiła Czcibór

Szaławiła Czcibór

20 zł
Dragobor

Dragobor

25 zł
Paulina Trębaczewska-Szklarczyk

Paulina Trębaczewska-Szklarczyk

25 zł
Sebastian Adamczyk

Sebastian Adamczyk

25 zł
Drogowit Pomorski

Drogowit Pomorski

200 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
paweł oleba

paweł oleba

10 zł
Paweł Chrobak

Paweł Chrobak

hidden
Michael Suszczenia

Michael Suszczenia

50 zł
Piotr Apiecionek

Piotr Apiecionek

50 zł
Wojciech Słowik

Wojciech Słowik

10 zł
Artur Lesiak

Artur Lesiak

25 zł
Oskar Wojciech Jakowiec

Oskar Wojciech Jakowiec

10 zł
Tomasz Charubin

Tomasz Charubin

25 zł
Hidden data

Hidden data

25 zł
Monika Kaźmierska

Monika Kaźmierska

50 zł
Janusz Laskowski

Janusz Laskowski

25 zł
Krystian Lipski

Krystian Lipski

20 zł
Oskar Wojciech Jakowiec

Oskar Wojciech Jakowiec

10 zł
Zuza Palmer

Zuza Palmer

25 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Renata

Renata

30 zł
Agata Stachowiak

Agata Stachowiak

150 zł
Michał Wiliński

Michał Wiliński

25 zł
Wiktoria Korzeniewska

Wiktoria Korzeniewska

25 zł
Barbara Bobowicz

Barbara Bobowicz

30 zł
Hidden data

Hidden data

10 zł
Aleksandra Żukowicz

Aleksandra Żukowicz

25 zł
Radosław Sawicki

Radosław Sawicki

20 zł
Radosław Matusiak

Radosław Matusiak

50 zł
Mariusz Serafin

Mariusz Serafin

20 zł
Krystian Lipski

Krystian Lipski

10 zł
Radek Turowski

Radek Turowski

20 zł
Monika Piśniak

Monika Piśniak

25 zł
Przemysław Urbanski

Przemysław Urbanski

25 zł
User Unregistered

User Unregistered

79.03 zł
Marcin Minkiewicz

Marcin Minkiewicz

35 zł
Dominik Muszyński

Dominik Muszyński

25 zł
Katarzyna Kidzińska-Barycka

Katarzyna Kidzińska-Barycka

30 zł
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

25 zł
Konrad Żuczkowski

Konrad Żuczkowski

50 zł
Bogumił Krawczyk

Bogumił Krawczyk

150 zł
Robert Zygmunt

Robert Zygmunt

150 zł
Jutrzenka Trzebiatowski Jacek

Jutrzenka Trzebiatowski Jacek

25 zł
Joanna Stempin

Joanna Stempin

100 zł
User Unregistered

User Unregistered

100 zł
Izabela Wietrzyk

Izabela Wietrzyk

100 zł
Hidden data

Hidden data

25 zł
Hubert Wielądek

Hubert Wielądek

25 zł
Marta

Marta

25 zł
Sebastian Habel

Sebastian Habel

10 zł
Rafał Rodziewicz

Rafał Rodziewicz

20 zł
Ewa Matusiak

Ewa Matusiak

25 zł
Marek N.

Marek N.

30 zł
Tomasz Bednarczyk

Tomasz Bednarczyk

25 zł
Ilona Obrączka-Górska

Ilona Obrączka-Górska

100 zł
Kamil Chojnowski

Kamil Chojnowski

hidden
Michal Stolarski Drogowit Pomorski

Michal Stolarski Drogowit Pomorski

180 zł
Marta Dickinson

Marta Dickinson

50 zł
Paweł Krzyżowski

Paweł Krzyżowski

15 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Piotr Jutkiewicz

Piotr Jutkiewicz

25 zł
Marlena Królik

Marlena Królik

50 zł
Marcin Sobieżyr Rawski

Marcin Sobieżyr Rawski

200 zł
Aleksy B

Aleksy B

10 zł
Przemysław Knycz

Przemysław Knycz

20 zł
Tomek

Tomek

hidden
Piotr Urban

Piotr Urban

20 zł
Monika Górska

Monika Górska

50 zł
Hidden data

Hidden data

50 zł
Wiktoria Korzeniewska

Wiktoria Korzeniewska

50 zł
Wiktor Katulski Robert

Wiktor Katulski Robert

10 zł
Maciej Kaczmarek

Maciej Kaczmarek

15 zł
Paulina Witek

Paulina Witek

32 zł
Młynarczyk Rafał

Młynarczyk Rafał

100 zł
kamila.kamii

kamila.kamii

50 zł
Sylwester Szynalewski

Sylwester Szynalewski

200 zł
Patrycja Majewska

Patrycja Majewska

25 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
ewelinaszajna

ewelinaszajna

50 zł
Miłosz Salwa

Miłosz Salwa

10 zł
anonimowo

anonimowo

hidden
Dragobor Marquis

Dragobor Marquis

20 zł
Paweł Niewiarowski

Paweł Niewiarowski

20 zł
Marcin Frydryszewski

Marcin Frydryszewski

40 zł
Eliezer Wolski

Eliezer Wolski

100 zł
Gabriela Wasilewska

Gabriela Wasilewska

17 zł
Paweł Dylewski

Paweł Dylewski

20 zł
Paulina Stróżewska

Paulina Stróżewska

30 zł
Paweł Baranowski

Paweł Baranowski

hidden
Mateusz Stach

Mateusz Stach

100 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
Piotr Kwas

Piotr Kwas

200 zł
Paulina Wycichowska

Paulina Wycichowska

20 zł
Marcin Piątkowski

Marcin Piątkowski

100 zł
Ziemowit Jastrzębski

Ziemowit Jastrzębski

10 zł
Paulina Witek

Paulina Witek

33 zł
Paula Kucner

Paula Kucner

20 zł
Hidden data

Hidden data

250 zł
User Unregistered

User Unregistered

204.38 zł
Kacper JAnowicz

Kacper JAnowicz

20 zł
stmateusz

stmateusz

50 zł
Maciej Stefański

Maciej Stefański

50 zł
Natalia

Natalia

10 zł
Joanna Bławicka

Joanna Bławicka

20 zł
Aleksandra Bocheńska

Aleksandra Bocheńska

20 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
Krzysztof Aniszewski

Krzysztof Aniszewski

100 zł
Marcin Frydryszewski

Marcin Frydryszewski

25 zł
Marek Korzeniewski

Marek Korzeniewski

20 zł
Paulina Witek

Paulina Witek

28 zł
Krzysztof Rosiek

Krzysztof Rosiek

1 500 zł
Iwona Nowak

Iwona Nowak

30 zł
Monika Pawlak

Monika Pawlak

20 zł
Gabriela Wasilewska

Gabriela Wasilewska

10 zł
Dariusz Jóźwik

Dariusz Jóźwik

222 zł
Michał Artiomow

Michał Artiomow

150 zł
Mikołaj Czajkowski

Mikołaj Czajkowski

20 zł
Adam Tarnowski

Adam Tarnowski

50 zł
Michał Żmich

Michał Żmich

50 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Danuta Wesołowska

Danuta Wesołowska

20 zł
Iga Twardowska

Iga Twardowska

10 zł
Łukasz Jedrzejewski

Łukasz Jedrzejewski

25 zł
Tadeusz Serwatka

Tadeusz Serwatka

200 zł
Anna Belica

Anna Belica

20 zł
zdzisław pawelec

zdzisław pawelec

50 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
Monika Worek

Monika Worek

20 zł
Aleksandra Lemiszewska

Aleksandra Lemiszewska

100 zł
Krzysztof Aniszewski

Krzysztof Aniszewski

100 zł
Tomasz Charubin

Tomasz Charubin

20 zł
Krzysztof Aniszewski

Krzysztof Aniszewski

50 zł
Michał Mikołajczyk

Michał Mikołajczyk

hidden
User Unregistered

User Unregistered

31 zł
Jarosław Pilch

Jarosław Pilch

150 zł
User Unregistered

User Unregistered

20 zł
Mateusz Nurzyński

Mateusz Nurzyński

30 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

51 zł
Wanda M

Wanda M

20 zł
Marta Puzio

Marta Puzio

25 zł
MAGDALENA MAREK-DOBIJA

MAGDALENA MAREK-DOBIJA

20 zł
Tomasz

Tomasz

50 zł
Piotr Piasecki

Piotr Piasecki

25 zł
Marcin Wilk

Marcin Wilk

300 zł
Michał Hładki

Michał Hładki

hidden
Adrian Kuźniewski

Adrian Kuźniewski

20 zł
Hidden data

Hidden data

100 zł
Bogusław Nosidlak

Bogusław Nosidlak

20 zł
Agnieszka Animucka

Agnieszka Animucka

200 zł
Łukasz Nieszporek

Łukasz Nieszporek

200 zł
Marta Puzio

Marta Puzio

150 zł
Hidden data

Hidden data

95 zł
Dorota Ozimińska

Dorota Ozimińska

30 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Anna Parkitna

Anna Parkitna

20 zł
Anna Wojewódzka

Anna Wojewódzka

hidden
Piotr Apiecionek

Piotr Apiecionek

20 zł
ANDRZEJ KOPROWSKI

ANDRZEJ KOPROWSKI

20 zł
Marcin

Marcin

50 zł
Tomek I.

Tomek I.

25 zł
Hidden data

Hidden data

100 zł
Hidden data

Hidden data

100 zł
Michał Heinrich

Michał Heinrich

50 zł
Paweł Pruciak

Paweł Pruciak

25 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
gajewskirafal

gajewskirafal

200 zł
Bartłomiej Odwaga

Bartłomiej Odwaga

60 zł
Marcin

Marcin

100 zł
Mikołaj Tytko

Mikołaj Tytko

30 zł
marek bąk

marek bąk

45 zł
Marek

Marek

50 zł
Marcin Pyszczak

Marcin Pyszczak

30 zł
Tomasz Burakowski

Tomasz Burakowski

50 zł
Marcin

Marcin

50 zł
Aleksandra Miszczak

Aleksandra Miszczak

150 zł
Kamila

Kamila

50 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

51 zł
Hidden data

Hidden data

50 zł
Dominik Kała

Dominik Kała

20 zł
Patrycja

Patrycja

hidden
Hidden data

Hidden data

hidden
Leviath

Leviath

50 zł
Janek Masław

Janek Masław

hidden
Marcin Dochnal

Marcin Dochnal

400 zł
Magdalena Błażejewska

Magdalena Błażejewska

20 zł
Zofia Sitarz

Zofia Sitarz

20 zł
Sebastian Foksiński

Sebastian Foksiński

hidden
Grzegorz Staliś

Grzegorz Staliś

20 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Kamila Orzolek

Kamila Orzolek

50 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Hidden data

Hidden data

20 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Hidden data

Hidden data

15 zł
Łukasz Nieszporek

Łukasz Nieszporek

70 zł
aleksandra.bdg

aleksandra.bdg

150 zł
Piotr Apiecionek

Piotr Apiecionek

24 zł
Jan Rogala

Jan Rogala

50 zł
Iwona Pawlak

Iwona Pawlak

39 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
Dariusz Jóźwik

Dariusz Jóźwik

140 zł
Karolina Grzelewska

Karolina Grzelewska

hidden
Maria Dobrosława Rumińska

Maria Dobrosława Rumińska

150 zł
Michał Kubacki

Michał Kubacki

20 zł
Katarzyna Mizera

Katarzyna Mizera

20 zł
Hidden data

Hidden data

10 zł
Justyna Tanaszczuk

Justyna Tanaszczuk

81 zł
Hidden data

Hidden data

20 zł
Krzysztof Kalinowski

Krzysztof Kalinowski

40 zł
Magdalena Gutkowska

Magdalena Gutkowska

50 zł
Justyna Moczarska

Justyna Moczarska

15 zł
konradxk

konradxk

20 zł
Jarosław szczecin

Jarosław szczecin

100 zł
Amanda P. - S.

Amanda P. - S.

10 zł
Mariusz Klemens

Mariusz Klemens

210 zł
Piotr Gryko

Piotr Gryko

231 zł
Moszczyńscy Mski

Moszczyńscy Mski

220 zł
ELŻBIETA POTYRAŁA-ŁOPATOWSKA

ELŻBIETA POTYRAŁA-ŁOPATOWSKA

20 zł
Krzysztof Dusinkiewicz

Krzysztof Dusinkiewicz

20 zł
Anna C.

Anna C.

30 zł
Hidden data

Hidden data

20 zł
ireneusz Rewers

ireneusz Rewers

100 zł
Kasia Byrka

Kasia Byrka

35 zł
Karol A. Kamiński

Karol A. Kamiński

50 zł
Jowita Jakubisiak

Jowita Jakubisiak

20 zł
Małgorzata Hojwa

Małgorzata Hojwa

20 zł
Marek Jędrzejek

Marek Jędrzejek

20 zł
Grzegorz Włodarczyk

Grzegorz Włodarczyk

56 zł
User Unregistered

User Unregistered

50 zł
Piotr Apiecionek

Piotr Apiecionek

30 zł
Elin

Elin

20 zł
Michał Zawieja

Michał Zawieja

20 zł
Kamila Komorowska

Kamila Komorowska

50 zł
Karol Ardeira Robak

Karol Ardeira Robak

20 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Hidden data

Hidden data

50 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

55 zł
Dorota Pasierbinska

Dorota Pasierbinska

20 zł
Marcin Kasperuk

Marcin Kasperuk

100 zł
Dariusz Mosler

Dariusz Mosler

50 zł
Joanna D.

Joanna D.

20 zł
Hidden data

Hidden data

20 zł
justynak62735

justynak62735

50 zł
Izabela Kołtan

Izabela Kołtan

17 zł
Darek Kukla

Darek Kukla

150 zł
Jarosław Sładek

Jarosław Sładek

hidden
Jaromir Gasiorek

Jaromir Gasiorek

100 zł
Piotr Apiecionek

Piotr Apiecionek

20 zł
Joanna Król

Joanna Król

10 zł
Robert Nowodworski

Robert Nowodworski

hidden
Hidden data

Hidden data

47 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Hidden data

Hidden data

150 zł
Magda Przybyłek

Magda Przybyłek

20 zł
Jutrzenka Trzebiatowski Jacek

Jutrzenka Trzebiatowski Jacek

20 zł
Hidden data

Hidden data

33 zł
User Unregistered

User Unregistered

40 zł
Hidden data

Hidden data

10 zł
Jan Szeliga

Jan Szeliga

20 zł
Zbigniew Pruchniewski

Zbigniew Pruchniewski

50 zł
Amanda P. - S.

Amanda P. - S.

10 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Hidden data

Hidden data

20 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

13 zł
Monika Francuz

Monika Francuz

50 zł
Arkadiusz Swoboda

Arkadiusz Swoboda

30 zł
Justyna Tanaszczuk

Justyna Tanaszczuk

50 zł
Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

200 zł
Jacek Polak

Jacek Polak

10 zł
Grzegorz Rusniak

Grzegorz Rusniak

100 zł
Konrad Kiryluk

Konrad Kiryluk

40 zł
Anna C.

Anna C.

30 zł
User Unregistered

User Unregistered

20 zł
Wladyslaw Piotr Giza

Wladyslaw Piotr Giza

100 zł
Grzegorz Gubała

Grzegorz Gubała

55 zł
User Unregistered

User Unregistered

20 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Grzegorz Łach

Grzegorz Łach

150 zł
Dariusz Pachnik

Dariusz Pachnik

hidden
Hidden data

Hidden data

10 zł
AGNIESZKA GOCKOWSKA

AGNIESZKA GOCKOWSKA

30 zł
Grzegorz Halkiew

Grzegorz Halkiew

20 zł
Hidden data

Hidden data

25 zł
Amanda P. - S.

Amanda P. - S.

10 zł
Karolina Kiełtyka

Karolina Kiełtyka

20 zł
Bartosz Najda

Bartosz Najda

30 zł
User Unregistered

User Unregistered

30 zł
lezait

lezait

30 zł
leniwiec.zaglady

leniwiec.zaglady

20 zł
Moszczyńscy Mski

Moszczyńscy Mski

150 zł
Diana Piotrowska

Diana Piotrowska

28 zł
Hidden data

Hidden data

20 zł
Dominika Teofilak

Dominika Teofilak

30 zł
Paweł Gęstwicki

Paweł Gęstwicki

30 zł
Hidden data

Hidden data

10 zł
siodlo2009

siodlo2009

50 zł
Magdalena Niścior

Magdalena Niścior

50 zł
Wiktor Hapek

Wiktor Hapek

50 zł
Mateusz Zaluski

Mateusz Zaluski

hidden
damian.gocol

damian.gocol

50 zł
Anna Łodygowska

Anna Łodygowska

150 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
User Unregistered

User Unregistered

30 zł
User Unregistered

User Unregistered

20 zł
Dariusz Łapiński

Dariusz Łapiński

20 zł
Krzysztof Bronski

Krzysztof Bronski

30 zł
Arkadiusz Ludwikowski

Arkadiusz Ludwikowski

20 zł
Andrzej Kostrzanowski

Andrzej Kostrzanowski

50 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Beata Dudzińska

Beata Dudzińska

25 zł
Bogdan Chuchra

Bogdan Chuchra

20 zł
Anna Jarocka

Anna Jarocka

30 zł
Aneta Wydrzyńska

Aneta Wydrzyńska

50 zł
Jagoda Firla

Jagoda Firla

10 zł
oswietlenie.estradowe

oswietlenie.estradowe

50 zł
Hubert Sierzycki

Hubert Sierzycki

20 zł
bednarczykjaroslaw80

bednarczykjaroslaw80

150 zł
wojtaslukasz

wojtaslukasz

20 zł
Jakub Janiszewski

Jakub Janiszewski

50 zł
User Unregistered

User Unregistered

30 zł
Hidden data

Hidden data

20 zł
Piotr Barwicki

Piotr Barwicki

20 zł
Roman Ludwicki

Roman Ludwicki

hidden
Grzegorz Konieczny

Grzegorz Konieczny

150 zł
Ewelina Drabko

Ewelina Drabko

20 zł
Andrzej Wegrzyn

Andrzej Wegrzyn

20 zł
Amanda P. - S.

Amanda P. - S.

10 zł
Andrzej Lewandowski

Andrzej Lewandowski

20 zł
Anna Szwak

Anna Szwak

10 zł
Hidden data

Hidden data

50 zł
AGNIESZKA Osakunih

AGNIESZKA Osakunih

hidden
Karolina Oleksik

Karolina Oleksik

30 zł
Szymon Góralczyk

Szymon Góralczyk

20 zł
Wojciech Werner

Wojciech Werner

hidden
Andrzej Wiśniewski

Andrzej Wiśniewski

50 zł
Andrzej Lach

Andrzej Lach

20 zł
Andrzej Kamiński

Andrzej Kamiński

20 zł
Bartłomiej Olczyk

Bartłomiej Olczyk

50 zł
Dariusz Ruta

Dariusz Ruta

25 zł
aleksander.konieczko

aleksander.konieczko

50 zł
DARIUSZ DRAG

DARIUSZ DRAG

95 zł
Dawid Slodczyk

Dawid Slodczyk

20 zł
Hidden data

Hidden data

10 zł
Aleksandra Zaraś

Aleksandra Zaraś

50 zł
Błażej Berner

Błażej Berner

30 zł
Joanna Frejnik

Joanna Frejnik

20 zł
Agnieszka Keck

Agnieszka Keck

50 zł
Tomasz Burakowski

Tomasz Burakowski

50 zł
Cezary Ołtarzewski

Cezary Ołtarzewski

hidden
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
Maja Pawlina

Maja Pawlina

10 zł
A L

A L

30 zł
Agnieszka Karnowska

Agnieszka Karnowska

50 zł
Hidden data

Hidden data

30 zł
Karolina Jabłońska

Karolina Jabłońska

10 zł
Hidden data

Hidden data

20 zł
arienna

arienna

50 zł
kamila.kamii

kamila.kamii

20 zł
Remigiusz Pospieszyński

Remigiusz Pospieszyński

40 zł
Andrzej Sikorski

Andrzej Sikorski

60 zł
User Unregistered

User Unregistered

50 zł
filip gronowski

filip gronowski

21 zł
waldemaar.morawiec

waldemaar.morawiec

50 zł
Robert Roczeń

Robert Roczeń

hidden
Hidden data

Hidden data

10 zł
Łukasz Gerasik

Łukasz Gerasik

150 zł
Dominik Mościcki

Dominik Mościcki

hidden
Szymon Urzędowski

Szymon Urzędowski

10 zł
Paulina Witek

Paulina Witek

30 zł
Krzysztof Kwilman

Krzysztof Kwilman

20 zł
Wiesław Rozbicki

Wiesław Rozbicki

50 zł
Adrian Sopel

Adrian Sopel

20 zł
Hidden data

Hidden data

10 zł
Piotr Bekalski

Piotr Bekalski

30 zł
Anna Rosin

Anna Rosin

20 zł
Damian Pacek

Damian Pacek

50 zł
Szymon Jergas

Szymon Jergas

50 zł
Malgorzata Kalisiak

Malgorzata Kalisiak

50 zł
Hidden data

Hidden data

50 zł
Mateusz Bober

Mateusz Bober

120 zł
Hidden data

Hidden data

10 zł
Anna Weseli-Sobierajska

Anna Weseli-Sobierajska

30 zł
Mariusz Szczyglewski

Mariusz Szczyglewski

50 zł
pietia443

pietia443

20 zł
michal kakol

michal kakol

100 zł
Przemysław Chrzanowski

Przemysław Chrzanowski

20 zł
Bartłomiej Basta

Bartłomiej Basta

400 zł
Michał Rapacki

Michał Rapacki

20 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
marzenaramud87

marzenaramud87

40 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Karol Goc

Karol Goc

hidden
lukas373

lukas373

10 zł
Kamil Gołdowski

Kamil Gołdowski

30 zł
Elżbieta Michnowska

Elżbieta Michnowska

20 zł
Mariusz Klemens

Mariusz Klemens

101 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
Michał Kramek

Michał Kramek

150 zł
Agnieszka Kossowska

Agnieszka Kossowska

50 zł
Hidden data

Hidden data

20 zł
mcaron80

mcaron80

30 zł
Andrzej Myśliwiec

Andrzej Myśliwiec

102 zł
hemere

hemere

20 zł
tarnav

tarnav

15 zł
Dominik Strzelecki

Dominik Strzelecki

18 zł
Milena Radoń

Milena Radoń

10 zł
Jimsonweed

Jimsonweed

hidden
Hidden data

Hidden data

10 zł
User Unregistered

User Unregistered

50 zł
unbekanntwolf

unbekanntwolf

25 zł
Marcin Wilk

Marcin Wilk

100 zł
User Unregistered

User Unregistered

10 zł
marteczkau

marteczkau

10 zł
Sylwia Chalimoniuk

Sylwia Chalimoniuk

20 zł
Hidden data

Hidden data

15 zł
Oskar Wojciech Jakowiec

Oskar Wojciech Jakowiec

10 zł
Navia Juszczuk

Navia Juszczuk

10 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Hidden data

Hidden data

25 zł
User Unregistered

User Unregistered

50 zł
shin.pei

shin.pei

20 zł
Hidden data

Hidden data

5 zł
Hidden data

Hidden data

20 zł
User Unregistered

User Unregistered

20 zł
Hidden data

Hidden data

10 zł
akurek1

akurek1

23 zł
Sachi

Sachi

30 zł
User Unregistered

User Unregistered

100 zł
Paulina Witek

Paulina Witek

20 zł
Piotr Żygadło

Piotr Żygadło

20 zł
artemistress

artemistress

20 zł
Sachi

Sachi

10 zł
Emilia Michniewicz

Emilia Michniewicz

20 zł
Artur Gacuta

Artur Gacuta

10 zł
Jakub Zych

Jakub Zych

150 zł
User Unregistered

User Unregistered

5 zł
adrian.maciatek

adrian.maciatek

50 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
Kajetan Kwaśniewski

Kajetan Kwaśniewski

15 zł
Danuta Wesołowska

Danuta Wesołowska

hidden
Piotr Żygadło

Piotr Żygadło

100 zł
sylkek26_32

sylkek26_32

30 zł
Hidden data

Hidden data

5 zł
Maja Pawlina

Maja Pawlina

20 zł
m.rucinski82

m.rucinski82

20 zł
Radosław Matusiak

Radosław Matusiak

50 zł
Hidden data

Hidden data

25 zł
Hidden data

Hidden data

10 zł
Tomasz Zema

Tomasz Zema

20 zł
swkrawczyk

swkrawczyk

100 zł
Hidden data

Hidden data

20 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
Paula Kucner

Paula Kucner

25 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
User Unregistered

User Unregistered

500 zł
remczyslaw

remczyslaw

100 zł
donarcher01

donarcher01

50 zł
nina.inka

nina.inka

50 zł
info_matuls

info_matuls

400 zł
wideramarcin81

wideramarcin81

10 zł
szeptu.cha

szeptu.cha

150 zł
Jakub Macios

Jakub Macios

30 zł
Wojtek Krystosiak

Wojtek Krystosiak

110 zł
Magdalena Picheta

Magdalena Picheta

hidden
Hidden data

Hidden data

11 zł
User Unregistered

User Unregistered

104.44 zł
Wioleta Przybylska

Wioleta Przybylska

50 zł
Filip Humienny

Filip Humienny

13 zł
joanna poplawska

joanna poplawska

10 zł
User Unregistered

User Unregistered

50 zł
Wojtek Krystosiak

Wojtek Krystosiak

150 zł
Nadia Repka

Nadia Repka

4 zł
User Unregistered

User Unregistered

20 zł
Piotr Kwas

Piotr Kwas

420 zł
Łukasz Wołczyk

Łukasz Wołczyk

20 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

54 zł
tomaszsiwiec666

tomaszsiwiec666

50 zł
Artur Zajączkowski

Artur Zajączkowski

152 zł
User Unregistered

User Unregistered

50 zł
Michał Nowicki

Michał Nowicki

57 zł
Błażej Kotara

Błażej Kotara

48 zł
Filip Malinowski

Filip Malinowski

10 zł
nataliapilat9

nataliapilat9

156 zł
Hidden data

Hidden data

48 zł
Katarzyna Nowak

Katarzyna Nowak

10 zł
Tomasz Hajder

Tomasz Hajder

38 zł
Piotr Żygadło

Piotr Żygadło

48 zł
chmielewski.milosz

chmielewski.milosz

50 zł
Piotr Żygadło

Piotr Żygadło

96 zł
Rafał Zaciewski

Rafał Zaciewski

4 zł
Hidden data

Hidden data

hidden
stec.dienst

stec.dienst

42.34 zł
Sławomir Paszkowski

Sławomir Paszkowski

144 zł
radoslaw wisniewski

radoslaw wisniewski

hidden
Emil Stromski

Emil Stromski

48 zł
Mirek Kazimierczak

Mirek Kazimierczak

50 zł
Katarzyna Nocuń

Katarzyna Nocuń

96 zł
Robert Dymecki

Robert Dymecki

14 zł
Hidden data

Hidden data

5 zł
Hidden data

Hidden data

14 zł
Natalia Pi

Natalia Pi

20 zł
Hidden data

Hidden data

193 zł
Wiktor Dembinski

Wiktor Dembinski

26 zł
Artur Szklarz

Artur Szklarz

48 zł
Wojtek Krystosiak

Wojtek Krystosiak

48 zł
przemajan

przemajan

160 zł

Help collect 160 000 zł by making a donate through online payment or traditional transfer.

Tell a friend about chip in!

6 926
shares

How zrzutka.pl works?

How it works?

You have an idea? You specify the chipin target, amount and it is done!

How it works?

Add a description and a photo. Invite friends from Facebook, e-mail

How it works?

We do not charge any commission to your collected funds.

Zrzutka.pl uses cookies necessary to operate the site, as well as those used to analyze traffic on the site and allow us to optimize the site. We also use cookies necessary for the effective marketing of our services. Read more: privacy policy.

Note - our privacy policy has changed.