id: dch8x4

Buduj z nami Laboratorium Pokoju i wspieraj uchodźców | SalamLab.pl / Let's build peace together. Support Salam Lab, the Laboratory of Peace and help People on the Move

Buduj z nami Laboratorium Pokoju i wspieraj uchodźców | SalamLab.pl / Let's build peace together. Support Salam Lab, the Laboratory of Peace and help People on the Move

Our users created 1 169 813 fundraisers and raised 1 218 862 711 zł

What will you fundraise for today?

Description

PROSIMY O WPŁATY NA www.zrzutka.pl/SalamLab


***

Salam Lab czyli Laboratorium Pokoju powstało po pięciu latach działania i setkach wspólnie zrealizowanych projektów na rzecz budowy otwartego społeczeństwa i pomocy ofiarom prześladowań, konfliktów i przestępstw z nienawiści.


ENGLISH VERSION >>>


Salam Lab powstało po to, by skutecznie reagować na nienawiść, budować przestrzeń dla dialogu oraz mosty między członkami polskiej, europejskiej i globalnej społeczności.


***


Wszechobecne dziś czarno-białe schematy myślenia o różnych zjawiskach na świecie, prowadzą do wzrostu przemocy i nienawiści. Naszym celem jest rozbijanie tych schematów i kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, po to, by tworzyć przestrzeń do porozumienia, współpracy i nowych rozwiązań społecznych i ekonomicznych.


Naszą specjalnością jest działanie na polach edukacji oraz mediów.


W ciągu pięciu lat działania przeprowadziliśmy warsztaty z udziałem ponad 1000 uczniów, nauczycieli, funkcjonariuszy policji, straży granicznej, pracowników korporacji, firm czy uczelni. Z naszym przekazem docieramy do setek tysięcy użytkowników internetu miesięcznie.


Dziś dzięki Salam Lab chcemy jeszcze skuteczniej uczyć kompetencji przyszłości: krytycznego myślenia, empatii, otwartości i komunikacji bez przemocy.


W Salam Lab mamy jasny plan i skuteczne, sprawdzone w działaniu narzędzia. Nie dokonamy jednak wszystkiego sami – Twoje wsparcie jest dla nas niezwykle ważne.**


JAK MOŻESZ NAM POMÓC?


Make Empathy Great Again! Wiemy, że działania online nie wystarczą. Potrzebne są... spotkania!


Tygodniowo otrzymujemy co najmniej kilka zapytań od szkół z całej Polski, a często z różnych stron Europy i świata (ostatnio prowadzimy zajęcia w... Kamerunie i Japonii).


Wesprzyj nas, byśmy mogli zorganizować lekcje w jak największej liczbie szkół. Choć w wielu grupach uczniów i nauczycieli realizujemy 12-godzinny cykl zajęć poświęcony kształtowaniu umiejętności komunikacji bez przemocy oraz porozumienia międzykulturowego - "Empatia i wielokulturowość".


Tutaj jednak myślimy o tym, żeby trafiać do szkół z krótką, 45-minutową prezentacją i spotkaniem z osobą z doświadczeniem uchodźczym (łącznie 90 minut). Liczymy, że aby zorganizować spotkanie oraz przy okazji wesprzeć osobę biorącą udział w lekcji, potrzebujemy 100 złotych (jeśli lekcja odbędzie się online).


To właśnie takie spotkania najskuteczniej rozbijają czarno-białe schematy, a dzięki temu - budują pokój.


Łatwo licząc, chcielibyśmy zorganizować 200 takich lekcji do końca 2021 roku.


Co zrobimy, jeśli nie zgłosi się do nas aż tyle grup? Zorganizujemy wydarzenia w Centrum Wielokulturowym w Krakowie lub przeznaczymy te środki na inne formy wsparcia i zatrudnienia osób z doświadczeniem uchodźczym żyjącym w Polsce.


Dzięki Twojemu wsparciu pomożemy uchodźcom i dotrzemy do szkół w twoim regionie i przeprowadzimy tam niepowtarzalne spotkanie z uczniami lub nauczycielami.


***

Tutaj zobaczysz nasze zrzutki na pomoc osobom z doświadczeniem uchodźczym >>


Pamiętaj, że możesz też wspierać nas w serwisie Patronite.


Więcej na nasz temat przeczytasz na naszej stronie.

English below:

Salam Lab, the Laboratory of Peace, was established after five years of activity and hundreds of successful projects on building an open society and helping victims of persecution, conflicts and hate crimes.


POLISH / POLSKI >>>

 

Salam Lab was established to effectively respond to hatred, build space for dialogue and build bridges between members of the Polish, European and global communities.

 

The founders of Salam Lab are Anna and Karol Wilczyński, who previously created the Islamista blog, the biggest website on Islam in Polish.


t3bb9ccd53d81e5c.png 

The omnipresent black and white patterns of thinking about various phenomena in the world lead to an increase in violence and hatred. Our goal is to break these patterns and shape critical thinking skills to create space for understanding, cooperation and new social and economic solutions.

 

We specialize in actions in the fields of education and media.

 

During five years of operation, we conducted workshops with the participation of over 1,000 students, teachers, police officers, border guards, employees of corporations, companies and universities. With our message, we reach hundreds of thousands of internet users per month.


lc63ac38c579074d.jpeg 

Today, thanks to Salam Lab, we want to teach the competencies of the future: critical thinking, empathy, openness and non-violent communication even more effectively

 

At Salam Lab, we have a clear plan and effective tools. However, we cannot do everything ourselves - your support is extremely important to us.

 

HOW CAN YOU HELP US?

 

Make Empathy Great Again! Every week we receive at least a few inquiries from schools from all over Poland, and often from different parts of Europe and the world (recently we have been conducting classes in ... Cameroon and Japan).

 

Support us so that we can organize lessons in as many schools as possible. Usually, for groups of students and teachers, we implement a series of 12 hour-long classes devoted to shaping the skills of non-violent communication and intercultural understanding called "Empathy and multiculturalism".

 

Now, however, we are planning on going to schools with a short, 45-minute presentation and holding a meeting with a person with a refugee backgroud. To organize the meeting and support the person participating in the lesson, we need 100 zł (around 25 euros, if the lesson takes place online).

 

It is such meetings that most effectively break black and white thinking patterns, and thus - build peace.

 

As it is easy to calculate, we would like to organize 200 such lessons by the end of 2021.

 

Thanks to your support, we will be able to reach schools in your region/country and conduct a unique meeting with students or teachers there.


***


Here you can read more about our work.


Here you will find more info about our crowdfunding campaigns.

 

Remember that you can also support us on Patronite (PayPal available).

 

You can read more about us on our website (in English).


If you have any questions, please reach us at [email protected]


A video from one of our projects, Rethinking Islam https://www.facebook.com/1503872596588554/videos/546261262826676


There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Offers/auctions 3

Buy, Support.

Buy, Support. Read more

Inactive

Donations 79

 
3 500 zł
JW
Joanna W.
300 zł
MD
Monika D
200 zł
MB
malgorzata.baran
200 zł
MW
Mateusz Wojnarowski
200 zł
KD
Krzysztof Dziedzic
200 zł
JS
Joanna
200 zł
AB
Anna Bosacka
150 zł
 
Hidden data
120 zł
JC
Jolanta Czechyra
100 zł
See more

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!