id: vpvrv6

KRAKÓW DLA UKRAINY - WIELKA ZRZUTKA

KRAKÓW DLA UKRAINY - WIELKA ZRZUTKA

Our users created 957 092 whip-rounds and collected 963 573 163 zł

What are you collecting for today?

Description

Nie sposób milczeć, nie sposób siedzieć z założonymi rękami i przyglądać się rozgrywającemu się na naszych oczach dramatowi milionów ludzi.


Działamy, pomagamy!


Nasz Team Kraków dla Ukrainy https://www.facebook.com/TeamKrakowDlaUkrainy od pierwszych dni ataku Rosji na Ukrainę uczestniczy w organizowaniu wielu przedsięwzięć, które przekroczyłyby możliwości jednej czy kilku osób.

Docieramy z pomocą humanitarną do sierocińców, szpitali, ludności cywilnej, która nadal przebywa na terytorium Ukrainy. Docieramy również ze wsparciem do Armii Ukraińskiej.

Wpieramy ośrodki, w których przebywają Uchodźcy w Krakowie, a także w Małopolsce.


Jesteśmy też administratorami grupy na Facebook’u KRAKÓW DLA UKRAINY – POMOC NA MIEJSCU W KRAKOWIE, która liczy już ponad 36 tysięcy członków, wolontariuszy pomagających na wszelakie sposoby Ukraińskim Uchodźcom, którzy przyjeżdżają do Polski lub przez Polskę docierają do innych krajów Europy oraz tym, którzy zostali w swoim kraju.


Nasi wolontariusze, często z narażeniem życia docierają do miejsc zagrożonych, zniszczonych. Niesiemy pomoc i wsparcie.

Przekazaliśmy już kilkadziesiąt ton pomocy humanitarnej, którą pozyskujemy we własnym zakresie

Docieramy do Irpienia, Buczy, Iwano - Frankowska, Kijowa, Obwodu Żytomierskiego, Winnicy, Romanówki, Charkowa, , Sambora, Lwowa i okolicznych mniejszych miejscowości, Szepetówki obw. Chmielnicki, Mikołajowa, Tarnopola, Dniepropietrowska czy Krzywego Rogu.

Działamy całkowicie charytatywnie. Nie tylko na tym nie zarabiamy, ale jeszcze do tego dokładamy, nie tylko nasz czas, ręce do pracy, ale i pieniądze.


Działamy szybko, a nawet błyskawicznie. Działamy bezpośrednio, bez niepotrzebnej biurokracji, straty czasu czy energii. Działamy z radością niesienia pomocy i nowymi pomysłami, które rodzą się każdego dnia. Nie interesuje nas polityka, nie bawimy się w wyznaniowe czy historyczne przepychanki.


Aby móc pomóc jak największej liczbie potrzebujących, MY potrzebujemy Waszego wsparcia. Wsparcia finansowego. Za każdą otrzymaną od Was złotówkę zostaną zakupione tak bardzo potrzebne rzeczy.


Na co zostaną przeznaczone zebrane pieniądze:

W ramach pomocy humanitarnej 100 % zebranej kwoty zostanie przekazane na zakup żywności długoterminowej, lekarstw i środków medycznych, środków czystości, środków higienicznych, ubrań, obuwia, zabawek, artykułów papierniczych, które będą rozdysponowane do punktów, które przyjmują Uchodźców z Ukrainy zarówno w Krakowie jak i w innych miejscowościach w Małopolsce, a także przekazana ludności cywilnej, szpitalom i sierocińcom w Ukrainie.


Żywność, lekarstwa i środki medyczne, apteczki taktyczne, odzież taktyczna, obuwie wojskowe, latarki, power banki, drony, lornetki, krótkofalówki, kominiarki, rękawiczki taktyczne, śpiwory, karimaty, tabletki i urządzenia do uzdatniania wody, generatory prądu, noktowizory, plecaki wojskowe, menażki i termosy zostaną również wysłane wraz z kilkoma transportami pomocy humanitarnej na Ukrainę prosto na front.


Dzięki zebranym pieniądzom będziemy mogli opłacić również paliwo i dostarczyć wszystkie zakupione rzeczy.Na naszym profilu Team Kraków dla Ukrainy, będziemy sukcesywnie rozliczać każdą wydaną złotówkę wydaną na pomoc Uchodźcom. Od pierwszych dni naszych działań, wszystkie nasze akcje i rozliczenia publikujemy na stronie https://www.facebook.com/TeamKrakowDlaUkrainy


NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ I SZYBCIEJ!

English below:

We cannot be silent, we cannot sit and do nothing, we cannot just observe the drama of millions of people in Ukraine.


We act, we help!


Our Team Krakow for Ukraine https://www.facebook.com/TeamKrakowDlaUkrainy from the very first days of Russia's attack on Ukraine, we have been involved in organizing many projects that would exceed the capabilities of one or a few people.


We provide humanitarian aid to orphanages, hospitals, and civilians staying in Ukraine. We also provide support to the Ukrainian Army.

We support refugees in Kraków as well as in Małopolska region.


We are also the administrators of the group on Facebook KRAKÓW DLA UKRAINY – POMOC NA MIEJSCU W KRAKOWIE, with over 36,000 members, all volunteering and helping in whatever way they can. We are trying to find all kinds of ways to help the Ukrainian refugees who have come to Poland or pass through Poland in transit to other European countries, or those who stayed in their country.


Our volunteers, often risking their lives, reach endangered and damaged places in Ukraine. We bring help and support.

We have already provided several dozen tons of humanitarian aid, which we obtain on our own.

We reach Irpień, Bucza, Ivano-Frankivsk, Kiev, Żytomierz Oblast, Vinnitsa, Romanówka, Kharkiv, Sambor, Lviv and the surrounding smaller towns, Szepetówka, Khmelnytsky Oblast, Mikołajów, Tarnopol, Dniepropetrovsk and Krzywy Róg.


We act entirely for charity. Not only do we not make money on it, but we also contribute to it, not only our time, hands, but also money.


We act very quickly, almost immediately. We act directly, without unnecessary red tape, without wasting time or energy; we act for the pleasure of bringing help and we have new ideas to help every day. We are not interested in politics; we do not care about religious beliefs or what happened in the past.


To be able to help as many people in need as possible, WE need your support. Financial support.


Every zloty received from you, much-needed things will be purchased.


What we spend the money on:

100% of the collected amount will be allocated on humanitarian aid: - the purchase of long-term food, medicines and medical supplies, cleaning products, hygiene products, clothes, shoes, toys, stationery, which will be distributed to points that host refugees from Ukraine, both in Krakow and in other towns in Małopolska region, as well as transferred to the civilians, hospitals and orphanages in Ukraine.


Food, medicines and medical supplies, tactical first aid kits, tactical clothing, military shoes, flashlights, power banks, drones, binoculars, walkie-talkies set, balaclavas, tactical gloves, sleeping bags, sleeping mats, tablets and water treatment devices, power generators, night vision devices, military backpacks , canteens and thermos flasks will also be sent along with several humanitarian aid shipments to Ukraine straight to the front line.


Thanks to the collected money, we will also be able to pay for fuel and deliver all purchased items.On our Team Kraków for Ukraine profile, we will successively settle every zloty spent on helping Refugees. From the first days of our activities, all our actions and settlements are published on the website https://www.facebook.com/TeamKrakowDlaUkrainy


DO NOT BE INDIFFERENT – TOGETHER WE CAN DO MORE AND WE CAN DO IT FASTER!

Location

Kraków, Poland

See on map
map pin
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Contributors 344

 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
500 zł
See more

Comments 17

 
2500 chars
 •  
  Anonymous user

  Pomagamy dalej z Team Kraków dla Ukrainy. Do Zwycięstwa 🇺🇦✌️

  hidden
 •  
  Anonymous user

  Zachęcam wszystkich do wsparcia działań Team Kraków dla Ukrainy. Wykonują wspaniałą pracę.

  hidden
 •  
  Anonymous user

  🇺🇦✌️

  hidden
 •  
  Anonymous user

  Dziękuję wszystkim pomagającym i zachęcam do pomocy teraz gdy wróg będzie nasilał swoją agresję na Ukrainę.

  hidden
 •  
  Anonymous user

  Dziękuję za wszystko co robicie. Jesteście wspaniali!

  hidden