Long range drone camera control system (DCCS) Zakończona 07.09.2018r ID: kyugp6

Long range drone camera control system (DCCS)

Zebrano 1 036 zł
z kwoty 800 zł

129 %

100 %
WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

35
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Long range drone camera control system (DCCS)

Jest to mój autorski pomysł bezprzewodowego systemu sterowania kamerą  (aparatem fotograficznym) umieszczonym na platformie UAV (dron).
Kilkuletnia praktyka zdobyta podczas budowy bezzałogowych statków powietrznych skłoniła mnie do opracowania koncepcji systemu który będzie spełniał następujące założenia:*

Cyfrowa transmisja obrazu z kamery umieszczonej na dronie,
Możliwość zmiany czułości ISO, przysłony, czasu naświetlania, balansu bieli etc...,
Możliwość sterowania Autofocusem i wskazanie obszaru autofocusa,
Sterowanie ZOOMem aparatu,
Możliwość przesyłania dodatkowych danych telemetrycznych lub dodatkowego sterowania dla urządzeń na pokładzie UAV,
Zasięg systemu: 1-2 km w wolnej przestrzeni powietrznej.

Cel nadrzędny:
Etap I: Opracowanie w pełni funkcjonalnego prototypu systemu.
Etap 2: Rozwój produktu, stworzenie własnej dedykowanej aplikacji / przystosowanie do aplikacji już istniejących (Tower).

Status projektu:
System w fazie koncepcji oraz po fazie analizy rynku, dotyczącej komponentów oraz technologii niezbędnych do uruchomienia prototypu a następnie przeprowadzenia testów praktycznych.

Finansowanie:
Jako twórca systemu, będąc osobą prywatną posiadam bardzo ograniczone możliwości finansowania przedsięwzięcia. Wszelkie osoby mające chęć wsparcia projektu zapraszam do dobrowolnych wpłat dowolnej wielkości kwot

Target finansowy został ustawiony na bardzo niskim poziomie (800 zł). Uzyskanie tego celu pozwoli na uzupełnienie budżetu w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie prac związanych z hardwarem - zakup kluczowych elementów systemu oraz wstępne testy założeń projektowych.

Dlaczego warto ?:
1. Na rynku UAV brakuje rozwiązań umożliwiających pełną kontrolę dla kamer profesjonalnych / półprofesjonalnych. Istniejące na rynku produkty umożliwiają samą transmisję obrazu do stacji naziemnej, albo też samą kontrolę - poprzez przesyłanie komend - bez podglądu.
2. Pierwszy etap "zrzutki" jest etapem kluczowym, ponieważ uzyskam odpowiedź na podstawowe pytanie - czy możliwe jest spełnienie założeń projektowych. Uzyskać to mogę niskim kosztem i w krótkim czasie - a działający prototyp będzie gwarantem dla pozyskiwania dalszych funduszy na opracowanie ostatecznego produktu, oraz jego rozwój.

Zachęcam do wsparcia projektu, liczy się każda, nawet najmniejsza wpłata.* założenia oraz funkcje systemu zależnie od producenta aparatu fotograficznego, powyższe założenia przyjęto dla popularnego aparatu Sony NEX-5R.


Long range drone camera control system (DCCS)

This is my original idea of ​​a wireless camera control system placed on the UAV platform (drone).
A few years of experience gained during the construction of unmanned aerial vehicles prompted me to develop a system concept that would meet the following assumptions: *

Digital image transmission from the camera placed on the drone,
The ability to change the ISO sensitivity, aperture, shutter speed, white balance etc ...,
Possibility of Autofocus control and indication of the autofocus area,
ZOOM control of the camera,
Possibility to send additional telemetry data or additional control for devices on the UAV board,
System coverage: 1-2 km in free airspace.

Parent goal:
Stage I: Development of a fully functional system prototype.
Stage 2: Product development, creation of own dedicated application / adaptation to already existing applications (Tower).

Project status:
The system is in the concept phase and after the market analysis phase, concerning the components and technologies necessary to run the prototype and then carry out practical tests.

Financing:
As the creator of the system, being a private person, I have very limited opportunities to finance the venture. All persons willing to support the project are invited to voluntarily pay any amounts to the "zrzutka.pl"
The financial target was set at a very low level PLN 800 (222$). Obtaining this goal will allow you to top up the budget to the extent that you can start work on the hardwares - purchase of key elements of the system and preliminary tests of project assumptions.

Why is it worth it?:
1. There are no solutions on the UAV market enabling full control for professional / semi-professional cameras. Products existing on the market enable the transmission of the image to the ground station itself, or the same control - by sending commands - without preview.
2. The first stage of the fundraiser is the key stage, because I will get the answer to the basic question - is it possible to meet the project assumptions. I can get it at a low cost and in a short time - and a working prototype will be a guarantee for raising further funds for the development of the final product, and its development.

I encourage you to support the project, every one counts, even the smallest payment.* assumptions and functions of the system depending on the manufacturer of the camera, the above assumptions were adopted for the popular Sony NEX-5R camera.

Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Komentarze zostały wyłączone

Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
1 zł
Dane ukryte
Nasi użytkownicy założyli

360 568 zrzutek

Pomóż zebrać środki dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

35
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.